ANUNȚ LICITAȚIE

0

Primăria comunei Cernat, cu sediul în comuna Cernat, jud. Covasna, nr. 456 , CUI 4404338, face cunoscut că în ziua de  13 aprilie 2017 , ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 34/2013 privind organizarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr 18/1991, licitaţia publică pentru închiriere păşune în suprafața totală de 411,86 ha, proprietatea privată al Comunei Cernat, pentru păşunatul animalelor.

Perioada de închiriere este 7 ani.

La licitaţie publică pot participa crescătorii de animale, persoane fizice sau, proprietari de animale înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi Registrul agricol al comunei Cernat, care nu deţin pajişti sau nu au suficiente.

În vederea participării la licitație, Caietul de sarcini se pune la dispoziția solicitantului.

Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 12.04.2017, ora 12:00;
Ofertanții vor depune următoarele acte:

  1. cererea de participare la licitație, cerere formulată individual, de către persoana fizică, crescător de animale din cadrul colectivităţii locale. Odată cu cererea se depune o situaţie centralizatoare, completate pe propria răspundere din care să reiasă că deţine animale înscrise în RNE
  2. în cazul persoanelor juridice, cererea de participare va fi formulată de către reprezentantul legal al persoanei juridice constituită în formă asociativă. Cererea va fi însoţită de un centralizator, care cuprinde acordul, datele de identificare, numărul de animale şi suprafaţa  care revine pe fiecare membru al asociaţiei.
  3. Copie C.I. sau B.I. pentru persoane fizice
  4. copia certificatului de la ORC, în cazul peroanelor juridice
  5. copie carte de identitate şi actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceştia personal;
  6. xerocopie după chitanţa care atestă plata taxei de participare la licitaţie
  7. dovada din care să reiasă că ofertantul figurează înregistrat în Registrul Agricol al comunei Cernat şi dovada deţinerii în proprietate a numărului minim de animale necesar în vederea asigurării încărcăturii minime Unitate Vită Mare (UVM) – adeverinţă din Registrul agricol, în original
  8. dovada înregistrării în Registrul Naţional al Exploataţiilor, extras din RNE
  9. certificatul fiscal privind achitarea taxelor şi impozitelor locale la zi, de la primăria localităţii unde figurează înregistraţi;

Taxa de participare la licitaţie este de 300 lei.

Prețul de pornire la licitația cu strigare: 420 lei/ha pentru 314,6 ha, respectiv 340 lei/ha pentru 97,24ha, conform Caietului de sarcini.

Documentele enumerate se vor depune la Primăria Cernat. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267/367 501 sau la sediul Primăriei Cernat.

Anunțul privind organizarea prezentei licitații a fost transmis spre publicare în data de 31.03.2017.

 

PRIMAR
Ing. Bölöni Dávid