Tanács határozatok

2004
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2004 29 ianuarie 2004 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2/2004 29 ianuarie 2004 Hotărârea privind stabilirea taxelor local pe anul 2004 în baza prevederilor art.296 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, Codul Fiscal.
3/2004 29 ianuarie 2004 Hotărârea privind aprobarea utilizării fondului de rulment în trim. I 2004.
4/2004 29 ianuarie 2004 Hotărâre cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul şcolilor din Cernat.
5/2004 12 februarie 2004 Hotărâre cu privire la stabilirea taxei de păşunat pe anul 2004.
6/2004 22 martie 2004 Hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
7/2004 22 martie 2004 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2004.
8/2004 21 mai 2004 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
9/2004 21 mai 2004 Hotărârea privind aprobarea impozitelor şi taxelor local pe anul 2005, conf. art. 287 din Codul Fiscal.
10/2004 21 mai 2004 Hotărâre privind stabilirea  porţiunilor de drumuri publice comunale pe care în condiţii speciale pot circula tractoare, maşini agricole, care nu sunt supuse înmatriculării.
11/2004 21 mai 2004 Hotărâre cu privire la modificarea actului constitutiv al SC SALUBRISERV SRL privind primirea de noi membrii în asociaţie.
12/2004 24 iunie 2004 Hotărârea cu privire la alegerea comisiei de validare a Consiliului Local nou ales la 06. 06 .2004.
13/2004 24 iunie 2004 Hotărâre cu privire la validarea mandatelor de consiliu  a – Consiliului Local nou ales la 06.06.2004.
14/2004 24 iunie 2004 Hotărârea cu privire la constituirea Consiliului Local al comunei Cernat în urma alegerilor locale din 06.06. 2004.
15/2004 24 iunie 2004 Hotărârea cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
16/2004 24 iunie 2004 Hotărârea privind alegerea viceprimarului – al Consiliului Local Cernat nou constituit.
17/2004 24 iunie 2004 Hotărârea privind validarea mandatului de consilier al d-lui  Jakab Istvan privind supleant de pe lista UDMR.
18/2004 24 iunie 2004 Hotărâre cu privire la organizarea şi alegerea consilier de specialitate pe domenii de activitate precum şi componenţa nominală a acestora.
19/2004 24 iunie 2004 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2004.
20/2004 31 iulie 2004 Hotărâre cu privire la alegera preşedintelui de şedinţă.
21/2004 31 iulie 2004 Hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei primite din partea Reifeissen-Bank din Tg-Secuiesc.
22/2004 31 iulie 2004 Hotărâre cu privire la aprobarea aderării Primăriei Cernat la Ocolul Silvic particular Tg-Secuiesc, cu suprafaţa de pădure 318.22 ha de pădure proprie.
23/2004 30 septembrie 2004 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pt. luna Sept. 2004.
24/2004 30 septembrie 2004 Hotărârea privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Cernat.
25/2004 30 septembrie 2004 Hotărâre cu privire la înfiinţarea serviciului  public de pompieri civili Cernat.
26/2004 30 septembrie 2004 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2004.
27/2004 30 septembrie 2004 Hotărârea privind aprobarea plan de venit şi cheltuieli ptr. activităţile agricultură şi silvicultură.
28/2004 30 septembrie 2004 Hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare în cadrul unor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică aflate în subordinea aceluiaşi ordonator principal de credite , ca structuri ale acestora.
29/2004 17 noiembrie 2004 Hotărârea ptr. alegerea preşedintelui de şedinţă ptr. şedinţa ordinară luna Noi. 2004.
30/2004 17 noiembrie 2004 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2004.
31/2004 17 noiembrie 2004 Hotărâre cu privire la înfiinşarea Comisiei de avizare a cereilor de organizare a adunăriloe publice în cadrul Consiliului  Local Cernat.
32/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă din 22.12.2004.
33/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2004
34/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre privind aprobarea organigramei, statul de funcţii ale personalului di ap. propriu al Consiliului local Cernat.
35/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2005.
36/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre privind aprobarea planului de venit şi cheltuieli al activit. finanţate integral din venituri proprii pe anul 2005.
37/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre privind virări de credite de la un articol la altul în cadrul aceluiaşi subcapitol al clasific. bugetare.
38/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre privind stabilirea limitelor minime de venituri ce s-ar putea realiza din vânzarea, utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative ale altori bunuri mobile, şi imobile ptr. ajutor social.
39/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre ptr. stabilirea taxei de drum, ptr. folosirea drumului comunal de autovechicole de mare tonaj, peste 10 to.
40/2004 22 decembrie 2004 Hotărâre privind aprobarea numărului  asistenţilor personal, ptr. persoane cu handicap pe anul 2005.
2005
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2005 31 ianuarie 2005 Hotărâre cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă din 31.01. 2005.
2/2005 31 ianuarie 2005 Hotărâre cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixe corporale din patrimoniul Consiliului Local, şi de învăţământ.
3/2005 28 februarie 2005 Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
4/2005 28 februarie 2005 Hot. privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Turism, şi stabilirea taxei speciale ptr. folosirea casei de oaspeţi şi căsuţe de vacanţă, din proprietatea Consiliului Local Cernat.
5/2005 28 februarie 2005 Hot. privind darea în folosință gratuită a unei spaţiu de 30mp.  pentru Asociaţia IKA Cernat, şi Asociaţia Turistică CER-TUR Cernat.
6/2005 29 martie 2005 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă din data de 29.03.2005.
7/2005 29 martie 2005 Hot. privind închirierea suprafeţei de păşune din proprietatea privată a comunei  ptr. deţinătorii de animale pe sezonul 2005.
8/2005 28 aprilie 2005 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă la 28.04. 2005.
9/2005 28 aprilie 2005 Hot. privind preluarea drumurilor forestiere din zona teritorială, de către Consiliul local Cernat din adm. Ocol Silvic Tg –Secuiesc.
10/2005 28 aprilie 2005 Hot.  privind măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetăţenilor, a instituţiilor publice şi agenţi economici, cu sau fără personalitate juridică la red. acţiunilor de păstrare a curăţeniei – Ord.21/2002. Atacat de Prefectură ptr nelegalitate. Modificat prin. Hot. nr. 17/2005
11/2005 28 aprilie 2005 Hot. privind acordul primirii unei suprafaţă de teren şi în proprietatea privată a statultui de la S.D.C.C. Tg-Secuiesc, domeniul public al statului şi în administrarea acestei societăţi. Atacat de Prefectură ptr. nelegalitate. Modif. prin Hot. 18/2005
12/2005 13 mai 2005 Hot. privind aprob. concesionării prin licitaţiepublică a unui teren fără construcţie al Primăriei Cernat , situat în comuna Cernat nr. 629/A în vedera realizării unei ataţie de alimentară cu carburanţi şi aprobarea caietului de sarcini şi studiul de oportunitate executat ţn acest sens.
13/2005 13 mai 2005 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2004 .
14/2005 13 mai 2005 Hot. cu privire la înfiinţarea uniu serviciu comunitar de administrare a domeniului public al comunei Cernat.
15/2005 13 mai 2005 Hotărâre privind aprobării marcării şi tăierii a unei  cantităţi de lemne de lucru din pădurea privată  a Primăriei, necesar ptr. repararea podurilor şi podeţelor distruse de inundaţii din 07.05.2005.
16/2005 13 mai 2005 Hot. privind modificarea art. 1. lit. g din Hot. Consiliului Local Cernat  nr. 38/2004.
17/2005 13 mai 2005 Hot. cu privire la modificarea  art. 1. din Hot. Cons. Local Cernat nr.9/2005.
18/2005 13 mai 2005 Hot. cu privire la modificarea art. 1 din Hot. Cons. Local Cernat Hot. nr 11/2005 .
19/2005 31 mai 2005 Hot. privind alegerea  preşedintelui de şedinţă.
20/2005 31 mai 2005 Hot. privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pe anul 2006. conf. O.U.36/2002
21/2005 31 mai 2005 Hot. privind aprobarea marcării unei cantităţi de lemne de foc din pădurea Primăriei Cernat conf. A.P.V.-întocmit ţn acest sens.
22/2005 17 iunie 2005 Proiect de hotărâre privind modificarea alocaţiei trimestriale ale bugetului local pe anul 2005- la salarii activ. de învăţământ.
23/2005 17 iunie 2005 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2005.
24/2005 17 iunie 2005 Proiect de hotărâre cu privire la însuşirea proiectului de stemă a comunei Cernat. jud. Covasna.
25/2005 17 iunie 2005 Hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment constituit la sfârşitul anului 2004.
26/2005 15 august 2005 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
27/2005 15 august 2005 Hot. cu privire la aprobarea modificării alocaţiei trimestriale pe anul 2005 a bugetului local.
28/2005 15 august 2005 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2005.
29/2005 15 august 2005 Hot. cu privire la aprobarea  PUZ- zona Remete-ptr. edificare case sezoniere.
30/2005 15 august 2005 Hot. cu privire la aprobarea PUZ zona intravilan Cernat sub nr. adm. 629/A, ptr. realizarea de staţie de alimentară cu carburanţi.
31/2005 30 septembrie 2005 Hot. cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă.
32/2005 30 septembrie 2005 Hot. cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor  local epe anul fiscal 2006 conf. H.G. 797/2005. Atacat de Prefectură ptr. nelegalitate . Modif. prin Hot. nr. 34/2005
33/2005 31 octombrie 2005 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
34/2005 31 octombrie 2005 Hot. privind modificarea anexei nr. 1, la Hot. nr. 32/2005 privind stabilirea cuantumului imp. şi taxelor locale pe anul 2006, conf. H.G.797/2005.
35/2005 31 octombrie 2005 Hot. cu privire la înfiinţarea serviciului voluntar  ptr. situaţii de urgenţă, categoria  IV-a.
36/2005 31 octombrie 2005 Hot. privind modificarea anexei nr. 1. la Hot. nr. 10/2005
37/2005 31 octombrie 2005 Hot. privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul , în cadrul aceluiaşi subcapitol de cheltuieli.  trim. IV.
38/2005 31 octombrie 2005 Hot. privitoare la aprobarea asocierii Consiliului Local Cernat cu Consiliul Judeţean Covasna în vederea participării la proiectul “’Sistem ISPA finanţat integrat de management al deşeurilor în Jud. Harghita, Covasna, în cadrul programului de U. E.’”
39/2005 14 decembrie 2005 Hot. privind alegerea presedintelui de şedinţă.
40/2005 14 decembrie 2005 Hot. privind rectificarea bugetului Local  pe anul 2005.
41/2005 14 decembrie 2005 Hot. privind virări de credite de la un articol la altul în cadrul aceluiaşi subcapitol de cheltuieli. Trim. IV. 2005.
42/2005 14 decembrie 2005 Hot. privind stabilirea limitelor maxime ale veniturilor ce  s-ar putea realiza din vânzarea, utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţilor locative şi altori bunuri mobile şi imobile în anul 2006.
43/2005 14 decembrie 2005 Hot. privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului propriu al Consiliului Local Cernat , percum şi al pers. din instituţiile subordonate C. L. pe anul 2006.
44/2005 14 decembrie 2005 Hot. privind aprobarea  numărului de posturi privind asistenţii social pe anul 2006.
45/2005 29 decembrie 2005 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2005.
2006
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2006 31 ianuarie 2006 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe perioada de 3 luni.
2/2006 31 ianuarie 2006 Hot. privind aprobarea bugetului local pe anul 2006.
3/2006 31 ianuarie 2006 Hot. privind aprobarea bugetului venit-cheltuieli instituţiilor finanţate integral sau parţial  din bugetul local, pe anul 2006.
4/2006 31 ianuarie 2006 Hot. privind aprobarea casării mijloacelor fixe din patrimoniul Cons. Local Cernat –propuse de comisia de casare.
5/2006 31 ianuarie 2006 Hot. privind aprobarea folosirii fondului de rulment creat în anii anteriori,în cursul anului 2006.
6/2006 31 ianuarie 2006 Hot. privind aprobarea bugetului de venit şi cheltuieli pe anul 2006 al activităţiil de pază finanţat integral din venituri proprii.
7/2006 28 februarie 2006 Hot. privind aprobarea asocerii Consiliului Local Cernat  cu Consiliul Ju. Covasna , în vederea participării la Proiect, “’Alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare în jud. Covasna”’ în cadrul Programului ISPA, finanţat de UE.
8/2006 28 februarie 2006 Hot. cu privire la aprobarea modificării actului constitutiv al SC SALUBRISERV. SRL.
9/2006 8 februarie 2006 Hot. cu privire la stabilirea preţului mat. lemnos din pădurea Primăriei Cernat.
10/2006 10 martie 2006 Hot. cu privire la aprobarea modificării alocaţiei trimestriale a bugetului local pe anul 2006.
11/2006 28 aprilie 2006 Hot. privind modificarea punctul 2/3 din anexa 1, la Hot. nr. 34/2005 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2006.
12/2006 28 aprilie 2006 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2006.
13/2006 28 aprilie 2006 Hot. privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de păşunat pe anul 2006 din comuna Cernat.
14/2006 28 aprilie 2006 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
15/2006 28 aprilie 2006 Hot. privind închirierea bunurilor din domeniul public al comunei Cernat.
16/2006 9 iunie 2006 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2006.
17/2006 9 iunie 2006 Hot. privind modificarea alocaţiei trimestriale ale bugetului local pe anul 2006.
18/2006 18 iulie 2006 Hot. privind modificarea anexei nr. 1. la Hot. nr. 11/2006 privind impozitul pe teren agricol din extravilan .
19/2006 18 iulie 2006 Hot. privind constituirea Comandamentului local antiepizotic  pe raza comunei Cernat
20/2006 18 iulie 2006 Hot. privind aprobarea  modificării alocaţiei trimestriale ale bugetului local aprobat pe anul 2006.
21/2006 18 iulie 2006 Hot. privind însuşirea studiului de fezabilitate intocmit ptr,. extinderea reţelei de apă potabilă şi aprobarea participării la proiecte finanţat conf. Ord. 7/2006.
22/2006 18 iulie 2006 Hot. privind constituirea Comisiei de adjudecare a ofertelor depuse ptr. contractarea lucrării de Reabilitare DC-4, DC-6 Cernat.
23/2006 18 iulie 2006 Hot. privind aprobarea construirii unei săli de sport, şi cedarea terenului aferent către CNI SA, pe durata construcţiei.
24/2006 18 iulie 2006 Hot. privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
25/2006 25 august 2006 Hot. cu privire la modificarea  materială din preambulului Hot. nr. 22/2006 privind constituirea Comisiei de adjudecare a ofertelor depuse ptr. contractarea lucrării Pietruirea DC-4, DC-6.
26/2006 25 august 2006 Hot. cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2006.
27/2006 25 august 2006 Hot. privind virări de credite bugetare de la un articol la altul din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli.
28/2006 28 septembrie 2006 Hot. privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea ‘”Reabilitare  DC-12 Albiş. “’
29/2006 28 septembrie 2006 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2006.
30/2006 28 septembrie 2006 Hot. privind stabilirea veniturilor potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri  prevăzute în lista bunurilor considerate de strictă necesitate ptr. nevoile unei familii.
31/2006 28 septembrie 2006 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare ptr. atribuirea contractului de achiziţie publică, privind lucrarea ‘”Pietruirea drum communal DC-12 Albiş .‘’
32/2006 28 septembrie 2006 Hot. privind stabilirea preţului materialului lemnos provenit din pădurea Primăriei Cernat.
33/2006 28 septembrie 2006 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
34/2006 16 noiembrie 2006 Hot. privind aprobarea iniţierii procedurilor legale privitoare la participarea comunei Cernat, jud. Covasna, la infiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’ Pro Ţinutul Secuiesc-Szövetség a Székelyföldért Egyesület”’.
35/2006 16 noiembrie 2006 Hot. cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2006.
36/2006 16 noiembrie 2006 Hot. privind propunerea ptr. aprobarea schimbării încadrarea drumului dintr-o categorie funcţională în altă categorie funcţională.
37/2006 7 decembrie 2006 Hot. cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2006.
38/2006 7 decembrie 2006 Hot. cu privire la evaluarea ofertelor depuse pentru executarea lucrării Proiect Technic, ptr. lucrarea de extinderea reţelei de apă potabilă şi reabilitarea celei existente în comuna Cernat.
39/2006 7 decembrie 2006 Hot. cu nivelurile ptr. valorile impozabile impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora  precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007. Modif. prin Hot. nr. 1/2007
40/2006 7 decembrie 2006 Hot. cu privire la aprobarea organigramei, numărul de personal, şi statul de funcţii ptr. funcţionarii publici, ptr. personalul din aparatul de specialitate al Primarului , pentru personalul contractual , şi din instituţiile subordonate Consiliului Local Cernat. Modif. prin Hot. nr. 2/2007
41/2006 7 decembrie 2006 Hot. cu privire la aprobarea numărului de posturi la asistenţi social pe anul 2007.
42/2006 7 decembrie 2006 Hot. cu privire la virări de credite bugetare.
43/2006 7 decembrie 2006 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe 3 luni.
44/2006 7 decembrie 2006 Hot. privind aprobarea cumpărării unui teren intravilan din comuna Cernat în domeniul privat al comunei.
45/2006 21 decembrie 2006 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2006.
46/2006 21 decembrie 2006 Hot. privind aprobarea cumpărării unui teren din intravilan situat în Com. Cernat  în domeniul privat al comunei.
47/2006 21 decembrie 2006 Hot. privind aprobarea acordării ajutorului de urgenţă ptr. persoanele beneficiare de ajutor social şi cel nevoiaşi.
48/2006 21 decembrie 2006 Hot. privind virări de credite bugetare de la un capitol la altul în cadrul clasificaţiei bugetare în 2006.
2007
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2007 25 ianuarie 2007 Hot. privind modificarea  pt. 5.1 din anexa nr. 1 la Hot.. Consiliului Local nr. 39/2006.
2/2007 25 ianuarie 2007 Hot. privind modificarea Hot. Consiliului Local  Cernat  nr. 40/2006 privind organigrama, statul de funcţii  şi numărul personal pe anul 2007.
3/2007 14 februarie 2007 Hot. privind aprobarea bugetului  local pe anul  2007..
4/2007 14 februarie 2007 Hot. privind aprobarea planului de venit şi cheltuieli ale instituţilor finanţate integral, anul 2007.
5/2007 14 februarie 2007 Hot. privind instituirea taxei speciale ptr. executarea în bune condiţii a serviciului de pază.
6/2007 14 februarie 2007 Hot. privind aprobarea folosirii fondului de rulment în cursul trimestrului  I, II. 2007, creat la finalul anului 2006.
7/2007 9 martie 2007 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
8/2007 9 martie 2007 Hot. privind rectifecarea bugetului local pe anul 2007..
9/2007 9 martie 2007 Hot. cu privire la modificarea alocaţiei trimestr. ale bugetului local pe anul 2007.
10/2007 9 martie 2007 Hot. privind aprobarea construirii unei locuinţe apeciale şi cedarea terenului aferent, către ANL. pe durata construcţiei.
11/2007 9 martie 2007 Hot. privind modificarea Hot. nr. 5/2007 al Cnsiliului Local Cernat privind organizarea pazei comunale.
12/2007 26 aprilie 2007 Hot. privind închirierea bunurilor din domeniul public al comunei.
13/2007 31 mai 2007 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2006.
14/2007 31 mai 2007 Hot. privind rectificarea bugetului local pe 2007.
15/2007 31 mai 2007 Hot. privind scoaterea din funcţiune a mijl. fixe din patrimoniul Şcoala cu clasele  I-VIII. Végh Antal.
16/2007 31 mai 2007 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2006 privind utilizarea fondului rulment.
17/2007 29 iunie 2007 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse ptr. atribuire contract de achiziţie publică pentru lucrarea  Asfaltare stradă principală com. Cernat.
18/2007 29 iunie 2007 Hot. ptr. alegerea  preşedintelui de şedinţă.
19/2007 31 iulie 2007 Hot. privind aprobarea asocierii comunei Cernat cu alte unităţi administrativ teritoriale din jud. Covasna şi Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare  Intercomunitară ptr. Implementarea Proiectului ‘”Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna .“’
20/2007 31 iulie 2007 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.
21/2007 31 iulie 2007 Hot. privind aprobarea construirii unei aşezământ în comuna Cernat.
22/2007 31 iulie 2007 Hot. privind păstrarea destinaţieie clădirii căminului cultural nou construit pentru o perioadă nedeterminată.
23/2007 31 iulie 2007 Hot. privind aprobarea exploatării şi valorificării materialului lemnos din pădurea Primăriei Cernat din U.a 18/a, 19/A.
24/2007 30 august 2007 Hot. cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2007.
25/2007 18 septembrie 2007 Hot. cu privire  la rectificarea bugetului local pe anul 2007.
26/2007 18 septembrie 2007 Aprobarea  planului de activitate   al căm. cultural Cernat.
27/2007 18 septembrie 2007 Hot. ptr. constituirea Comisiei de evaluare ptr. atribuirea contractului de achiziţie publică, privind lucrarea  ‘’Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă, şi reabilitarea celei existente ţn com. Cernat. ‘’
28/2007 18 septembrie 2007 Hot. ptr. constituirea Comisiei de evaluare a contractului de achiziţie publică, privind lucrarea ‘’Obiect de investiţii Sala de Sport la Şcoala cu clasele I-VIII Bod Péter.‘’
29/2007 18 septembrie 2007 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
30/2007 31 octombrie 2007 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.
31/2007 31 octombrie 2007 Hot. privind stabilirea materalului lemnos  exploatat din pădurea Primăriei Cernat , partida 5550,-T P1, Bartafalva , Ua. 18A, 19A.
32/2007 30 noiembrie 2007 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.
33/2007 30 noiembrie 2007 Hot. privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate  ale Primarului pe anul 2008.
34/2007 21 decembrie 2007 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2007.
35/2007 21 decembrie 2007 Hot. cu privire la  stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ  categ. de bunuri  prevăzute în lista bunurilor strict necesar.
36/2007 21 decembrie 2007 Hot. privind nivelurile ptr. valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2008.
37/2007 21 decembrie 2007 Hot. privind aprobarea planului de analiză ţi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cernat.
38/2007 21 decembrie 2007 Hot. ptr, alegerea preşedintelui de şedinţă.
2008
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2008 31 ianuarie 2008 Hot. cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2008.
2/2008 31 ianuarie 2008 Hot. cu privire la aprobarea planului de venituri  şi cheltuieli .
3/2008 31 ianuarie 2008 Hot. cu privire la aprobarea folosirii fondului rulment creat la finele anului 2007.
4/2008 24 februarie 2008 Hot. privind verificarea bugetului local pe anul 2008..
5/2008 31 martie 2008 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
6/2008 31 martie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.
7/2008 30 aprilie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.
8/2008 30 aprilie 2008 Hot. privind asocierea comunei Cernat cu alte unităţi administrativ teritoriale în vederea  înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  AQUCOV.
9/2008 30 aprilie 2008 Hot.privind intabularea unui teren intravilan în suprafaţa de 230 mp. în proprietatea privată a comunei  şi înfiinţarea de carte funciară , ptr. nr. top. 630/2 Cernatul de Sus.
10/2008 30 aprilie 2008 Hot. privind constituirea   Comisiei de evaluare a ofertelor , ptr. atribuirea contractul de achiziţie publică privind lucrarea ‘’Lucrări de îmbrăcare  trotuare ‘’ în comuna Cernat.
11/2008 30 aprilie 2008 Hot. privind alegerea   preşedintelui de şedinţă.
12/2008 15 mai 2008 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a  exerciţiului bugetar pe anul 2007.
13/2008 15 mai 2008 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru  Lucrarea  Reabilitare drum  comunal.
14/2008 15 mai 2008 Hot. privind aprobarea PUZ ptr. S.C Bioplant SRL.
15/2008 15 mai 2008 Hot. privind Conv. de parteneriat între Consiliul Local Cernat şi Parochia Reformată din Cernatul de Sus.
16/2008 19 iunie 2008 Hot. privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul  Local al comunei Cernat –după alegerile  locale 01.06.2008.
17/2008 14 iunie 2008 Hot. privind consemnarea  rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul  Local al com. Cernat –după alegerile locale din anul 01.06.2008.
18/2008 19 iunie 2008 Hot. privind declararea Consiliului Local al comunei Cernat  ca legal constituit.
19/2008 19 iunie 2008 Hot. privind alegerea  preşedintelui de şedinţă.
20/2008 19 iunie 2008 Hot. privind alegerea  viceprimarului.
21/2008 19 iunie 2008 Hot. privind organizarea Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al comunei Cernat.
22/2008 26 iunie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 prin virări de credite.
23/2008 26 iunie 2008 Hot. privind rectificarea cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2008 prin virări de credite.
24/2008 26 iunie 2008 Hot. privind aprobarea marcării şi tăierii lemne de foc din pădure.
25/2008 26 iunie 2008 Hot. privind acordarea ajutorului material ptr. Szőcs Balázs  ptr. executarea operaţiei de transplant pulmonar.
26/2008 26 iunie 2008 Hot. privind modificarea actului administrativ.
27/2008 30 iulie 2008 Hot. privind acordarea sprijin financiar ptr. Parohia Reformată Cernatul de sus, ptr. finalizarea Centrul cultural Cernatul de sus.
28/2008 30 iulie 2008 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  depuse ptr. atribuirea centrului de achiziţie publică ptr. lucrarea  ‘’ Lucrşri suplimentare privind lucrări de îmbrăcare trotuare+ Lucrări suplimentare la asfaltare străzi. ‘’
29/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2008
30/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind rectificarea cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe 2008.
31/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind înfiinţarea Serviciului Voluntar ptr. Situaţii de Urgenţă.
32/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind delimitarea unui teren din extravilan şi înregistrarea acesteia  în domeniul privat al comunei.
33/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind acceptarea unei donaţii din partea localităţii Sármellék din Ungaria.
34/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind aprobarea marcării, exploatării şi vânzării materialului lemnos, din pădurea Primăriei Cernat UP II, Ua.55B, 2a,2h.
35/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
36/2008 19 septembrie 2008 Hot. privind aprobarea cumpărării unui  teren din extravilan în suprafaţa de 2123 mp, înscris sub nr. cad. 9216.
37/2008 16 octombrie 2008 Hot. privind revocarea actului administrativ –Hot. nr. 36/19.09.2008.
38/2008 16 octombrie 2008 Hot. privind stabilirea preţul materialului lemnos din pădurea primăriei Cernat.
39/2008 16 octombrie 2008 Hot. privind aprobarea dezmembrării terenului prorietate de stat în vederearestituirii fostului  proprietar.
40/2008 5 noiembrie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.
41/2008 24 noiembrie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2008.
42/2008 24 noiembrie 2008 Hot. privind nivelurile ptr. valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în 2009.
43/2008 16 decembrie 2008 Hot. pentru modificarea actului administrativ.
44/2008 11 decembrie 2008 Hot. privind rectificarea bugetului Local pe anul 2008.
45/2008 16 decembrie 2008 Hot. privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al Consiliului Local al comunei  Cernat pe anul 2009.
46/2008 16 decembrie 2008 Hot. privind stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în lista bunurilor considerate de strictă necesitate ptr. familii.
47/2008 16 decembrie 2008 Hot. privind înfiinţarea Serviciul de îngrijire şi asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice.
48/2008 16 decembrie 2008 Hot. privind instrumentare proiectului  ‘’Dezvoltarea integrată a
49/2008 16 decembrie 2008 Hot. comunei Cernat, jud. Covasna prin realizarea sistemului de canalizare menajeră, Reabilitarea DC-4, biblioteca şi  serviciul social, privind trecera unui bun din domeniul privat al comunei în domeniul public al comunei Cernat –teren supr. 2123 mp.
50/2008 16 decembrie 2008 Hot. privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei, detalierea unor poziţii şi însuşirea acesteia.
51/2008 16 decembrie 2008 Hot. privind alegerea  preşedintelui de şedinţă.
2009
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2009 29 ianuarie 2009 Hot. privind delimitarea unui teren intravilan priprietate de stat şi dezmembrarea acesteia şn vederea restituirii fostului proprietar.
2/2009 29 ianuarie 2009 Hot. privind scoaterea din funcţiune a bunurilor materiale în urma casării.
3/2009 29 ianuarie 2009 Hot. privind modificarea actului constitutiv al SC Salubriserv  Srl. Bixad.
4/2009 26 februarie 2009 Hot. privind organizare şi desfăşurarea activităţii de păşunat în localitatea Cernat, jud. Covasna.
5/2009 26 februarie 2009 Hot. privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi funcţionare a Consiliului Local Cernat după alegerile locale din 01.06. 2008.
6/2009 30 martie 2009 Hot.  cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2009.
7/2009 30 martie 2009 Hot. ptr. aprobarea planului de venit şi cheltuieli ptr. activităţi autofinanţate păşuni comunale.
8/2009 30 martie 2009 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
9/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008 ale bugetului local.
10/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008 ale fondului de rulment.
11/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
12/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind aprobarea marcării şi exploatării materialului lemnos din pădurea Primăriei Cernat şi valorificarea acestora. Modificat prin Hot. 19/2009
13/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind aprobarea închirierii unui spaţiu din domeniul public al comunei pentru desfăşurarea activităţii comerciale. Revocat prin Hot. 18/2009
14/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind aprobarea folosirii fondului de rulment în trim. I.2009 constituit la sfârşitul anului 2008. Modificat prin Hot.  20/2009
15/2009 29 aprilie 2009 Hot. privind rectificarea actului adninistrativ.
16/2009 31 mai 2009 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contarctului de achiziţii publice privind ‘’ Lucrări de îmbrăcare trotuare .‘’
17/2009 31 mai 2009 Hot. privind declararea vacantei  unui loc de consilier în Consiliul Local Cernat, locul lui Kocsis György.
18/2009 31 mai 2009 Hot. privind revocarea Hot. nr.13/2009.
19/2009 31 mai 2009 Hot. privind îndreptarea erorii materiale la Hot. nr. 12/2009.
20/2009 31 mai 2009 Hot. privind îndreptarea erorii materiale la Hot. nr. 14/2009.
21/2009 29 iunie 2009 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
22/2009 29 iunie 2009 Hot. privind modificare art. 1. din Hot. nr. 16/2008 referitor la alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consiliu, din Consiliul Local al Comunei Cernat.
23/2009 29 iunie 2009 Hot. privind validarea mandatului  de consilier local   al domnului Csáki Béla declarat supleant  la alegerile locale din 01.06.2008. pe lista UDMR.  mandat devenit vacant în urma încetării de drept a numit. Kocsis György. Modificat prin Hot. 36/2009
24/2009 24 iunie 2009 Hot. privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate ptr. eliberarea PUZ-ului solicitata de Vojna József.
25/2009 29 iunie 2009 Hot. privind revocarea Hot. nr.19/2007, privind aprobarea asocierii comunei Cernat, cu alte unit. administrativ teritoriale  în jud. Covasna şi Harghita ptr. înfiinţarea ‘’Sistem management al deşeurilor în jud. Covasna şi Harghita.’’
26/2009 29 iunie 2009 Hot. ptr. aprobarea asocierii comunei cCernat cu alte unităţi admin.-teritoriale în jud. Covasnaptr. înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Sistem Integrat de Management al deşeurilor din Covasna .‘’ Modificat prin Hot. nr. 37/2009
27/2009 29 iunie 2009 Hot. ptr. rectificarea cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului pe anul 2009.
28/2009 29 iunie 2009 Hot. ptr. alegerea preşedintelui de şedinţă.
29/2009 29 iulie 2009 Hot. privind delimitarea unui teren din intaravilanul localităţii Cernat şi înregistrarea acesteia în domeniul public al com. Cernat.
30/2009 29 iulie 2009 Hot. privind însuşirea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cernat, jud. Covasna.
31/2009 29 iulie 2009 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
32/2009 29 iulie 2009 Hot. privind aprobarea folosirii fondului de rulment în trim. III. 2009, creat la finele anului 2008.
33/2009 29 iulie 2009 Hot. privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al aşezământului cultural ‘’Centrul local ptr. conservarea şi promovarea culturii tradiţionale din comuna Cernat jud. Covasna.
34/2009 29 iulie 2009 Hot. privind instrumentarea proiectului  ‘’Dezvoltare  integrată a com. Cernat, jud. Covasna prin reabilitarea drumului comunal DC-4, realizarea sisitemului de canalizare menajeră, înfiinţarea serviciului de îngrijire şi asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice, dotarea centrului local  ptr. conservarea şi promovarea culturii tradiţionale  precum şi reabilitarea clădirii bibliotecii comunale. ‘’
35/2009 18 august 2009 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluarea a ofertelor depuse ptr. atribuirea contractului  de achiziţie publică ptr. lucrarea ‘’Reparat drum prin asfaltare din Com. Cernat .’’
36/2009 18 august 2009 Hot. privind ]ndreptarea erorii material[ la Hot. C.L. NR. 23/2009.
37/2009 31 august 2009 Hot. privind modificarea Hot. nr. 26/2009, privind asocierea comunei Cernat cu alte unităţi administrativ –teritoriale în jud. Covasna, ptr. înfiinţarea  Asociaţiei Sistem integrat de management al. deşeurilor în jud. Covasna.
38/2009 9 septembrie 2009 Hot. privind Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse ptr. achiziţii publice privind lucrarea ‘’Amenajare spaíi de joacă pentru copii. ‘’
39/2009 9 septembrie 2009 Hot. privind Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor depuse ptr. achiziţii publice privind lucrarea  Achiziţii de ferestre  şi uşi  din PVC.
40/2009 9 septembrie 2009 Hot. privind modificarea Hot. nr. 29/2009.
41/2009 9 septembrie 2009 Hot. privind revocarea Hotărârii nr. 33/2009.
42/2009 9 septembrie 2009 Hot. privind modificarea Hotîrii nr. 36/2009.
43/2009 9 septembrie 2009 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
44/2009 28 septembrie 2009 Hot. privind modificarea Hotărârii nr. 37/2009.
45/2009 28 septembrie 2009 Hot. privind asocierea Consiliului Local Cernat cu Consiliul Judeţean Covasna în vederea participîrii la Programul ‘’Promovarea construirii terenurilor de joacă în localităţile jud. Covasna în perioada 2009-2013.‘’
46/2009 29 octombrie 2009 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora ,precum şi amenzile aplicabile, începând cu anul fiscal 2010.
47/2009 29 octombrie 2009 Hot. privind acordarea avizului prealabil de oportunitate solicitat de SC MP&AGRO SRL. Cernat pentru elaborarea PUZ-Depozit de cartofi.
48/2009 29 octombrie 2009 Hot. privind elaborarea PUZ-ptr. executarea lucrării ‘’Zonă de agrement Albiş, com. Cernat .‘’
49/2009 29 octombrie 2009 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2009. Aprobarea folosirii în cursul trimestrului  IV. 2009 a sumei de 140.000 lei, din fondul de rulment.
50/2009 30 noiembrie 2009 Hot. privind delimitarea unei suprafeţe de teren din intravilanul satului Albiş, şi înregistaraea acesteia în intravilanul bunurilor, ce alcătuiesc  domeniul public al com. Cernat.
51/2009 30 noiembrie 2009 Hot. privind asocierea com. Cernat cu alte persoane juridice în vedera înfiinţării ‘’Asociaţia Proprietarilor de Păduri Katrosa. ‘’
52/2009 30 noiembrie 2009 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
53/2009 30 noiembrie 2009 Hot. privind aprobarea PUZ, solicitat de SC. MP AGRO SRL, privind lucrarea ‘’Depozit de cartofi . Modernizarea şi extinderea activităţii de producere, depozitare şi marketing a cartofilor.’’
54/2009 11 decembrie 2009 Hot. privind aprobarea marcării şi exploatării mat. lemnos din pădurea Primăriei Cernat şi valorificarea acesteia.
55/2009 11 decembrie 2009 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
56/2009 11 decembrie 2009 Hot. privind revocarea Hot. nr. 46/2009-privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozite şi taxe locale pe anul 2010.
57/2009 11 decembrie 2009 Hot. privind revocarea Hot. nr 48 din 2009- privind aprobarea PUZ- zona de agrement astul Albiş.
58/2009 30 decembrie 2009 Hot. privind aprobarea organigramei, număr personal şi statul de funcţii al aparatului de specialiatate al primarului, al personalului contractual al Consiliului Local Cernat şi a Instituţilor subordonate.
59/2009 20 decembrie 2009 Hot. privind stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc  cantitativ categoriile de bunuri de strictă necesitate ptr. nevoile unei familii pe anul 2010.
60/2009 30 decembrie 2009 Hot. privind obţinerea avizului prealabil de oportunitate ptr. elaborarea PUZ zona de locuinţe satul Icafalău, com. Cernat.
61/2009 30 decembrie 2009 Hot. privind nivelurile  ptr. valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2010.
62/2009 30 decembrie 2009 Hot. ptr. aprobarea PUZ. privind executarea lucrării ‘’Zona de agrement Albiş comuna Cernat.
63/2009 30 decembrie 2009 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
2010
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2010 26 februarie 2010 Hot. privind aprobarea  marcării şi exploatării  materialului lemnos  din pădurea Primăriei Cernat  şi stabilirea preţului în vederea valorificării.
2/2010 11 martie 2010 Hot. privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
3/2010 11 martie 2010 Hot. privind aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale instituţilor finanţate integral  sau parţial din venituri proprii. Modificat prin Hot. nr. 7/2010.
4/2010 11 martie 2010 Hot. privind aprobarea utilizării fondului de rulment creat la finele anului 2009, în cursul trimestrului I-III. 2010. Modificat prin Hot. nr. 7/2010.
5/2010 11 martie 2010 Hot. privind aprobarea a 10 case în baza  Programului  ‘’ Renaşterea satului românesc 10 case pentru specialişti .‘’
6/2010 11 martie 2010 Hot. pentru alegerea presedintelui de şedinţă.
7/2010 12 aprilie 2010 Hot. privind modificarea  Hot. nr. 3, 4, din 2010 adoptat de Consiliul Local Cernat.
8/2010 29 aprilie 2010 Hot. privind aprobarea PUZ- zona de locuinţe satul Icafalău.
9/2010 29 aprilie 2010 Hot. privind participarea comunei Cernat la înfiinţarea asociaţiei  ‘’Asociaţia Angustia Egyesület ‘’
10/2010 29 aprilie 2010 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
11/2010 29 aprilie 2010 Hot. privind casarea obiectelor de inventar în cadrul  ‘’Şcoala cu clasele I-VIII. Végh Antal ’’ Cernat.
12/2010 29 aprilie 2010 Hot. privind stabilirea suprafeţelor de păşune din  domeniul privat al comunei Cernat, pentru care vor depune cereri de sprijin pe suprafaţă  în Campania 2010 la APIA.
13/2010 28 mai 2010 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009.
14/2010 28 mai 2010 Hot. privind aprobarea contului de încheierea  contului de execuţie pe anul 2009 privind fondul de rulment.
15/2010 28 mai 2010 Hot. privind acordarea avizului prealabil  de oportunitate pentru elaborarea  PUZ zona de locuit în Cernat.
16/2010 25 iunie 2010 Hot. ptivind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile din domeniul public al comunei Cernat.
17/2010 25 iunie 2010 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
18/2010 25 iunie 2010 Hot. privind modificarea Hot. nr. 9/2010- privind participarea comunei Cernat la înfiinţarea asociaţiei  ‘’Asociaţia Angustia Egyesület. ‘’
19/2010 25 iunie 2010 Hot. privind aprobarea marcării şi exploatării materialului lemnos din pădurea Primăriei Cernat, stabilirea preţului acestora.
20/2010 25 iunie 2010 Hot. privind alegerea preşedintelui de sedinţă.
21/2010 29 iulie 2010 Hot. privind aprobarea proiectului ‘’Proiect Integrat : Dezvoltarea  Marketingului Turistic în com. Cernat.  Acţiunea nr. 1 : Centru local de informare şi promovare turistică.  Acţiunea nr. 2 : Panou de informare turistică.
22/2010 29 iulie 2010 Hot. privind aprobarea proiectului ‘’Proiect integrat  Dezvoltarea Marketingului Turistic în comuna Cernat. Acţiunea nr.3 :Materiale de promovare turistice.’’
23/2010 29 iulie 2010 Hot. privind schimbarea regimului juridic al blocului de locuinţă ANL- din proprietatea publică al comunei Cernat jud. Covasna în proprietatea publică a statului.
24/2010 29 iulie 2010 Hot. privind aprobarea organigramei statul de funcţii şi nr. de personal din aparatul de specialitate al primarului ţi a personalului contractual pe anul 2010.
25/2010 29 iulie 2010 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
26/2010 29 iulie 2010 Hot. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ‘’ zona de locuit: Fegyver-Cernat.’’
27/2010 29 iulie 2010 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contract de achiziţii publice privind ‘’Servicii de proiectare şi asist. technică privind investiţia Sistem de canalizare menajeră com. Cernat, jud. Covasna. ‘’
28/2010 29 iulie 2010 Hot.privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contract de achiziţii publice privind ‘’Servicii de proiectare şi asist. technică privind investiţia Reabilitarea DC-4 km.9-12+79 Cernat.
29/2010 20 august 2010 Hot. privind acordarea avizului prealabil de oportunitate prin întocmirea documentului PUZ-ptr. Reabilitarea băilor tradiţionale.
30/2010 20 august 2010 Hot. privind modificarea Hot. nr. 16/2010 şi 19/2010.
31/2010 27 august 2010 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ptr. atribuirea contractului de achiziţii publice pt. ‘’Servicii de proiectare asistenţă technică privind investiţia ‘’Reabilitarea bibliotecii comunale Cernat jud. Covasna’.”
32/2010 30 septembrie 2010 Hot. privind rectificarea  bugetului local pe anul 2010.
33/2010 30 septembrie 2010 Hot. privind aprobarea strategiei privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei Cernat jud. Covasna pe următorii 10 ani. 2011-2020.
34/2010 30 septembrie 2010 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
35/2010 9 noiembrie 2010 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
36/2010 9 noiembrie 2010 Hot. privind aprobarea utillizării sumei de 75.000 lei din fondul de rulment –în trim. IV.2010.
37/2010 9 noiembrie 2010 Hot. privind constituirea Comisies de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ptr. lucrarea ‘’Lucrări de intreţinere păşune comunală.’’
38/2010 9 noiembrie 2010 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
39/2010 29 decembrie 2010 Hot. privind aprobarea Planului de acţiune pe com. Cernat privind protejarea zonelor vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi din surse speciale.
40/2010 29 decembrie 2010 Hot. privind aprobarea PUZ, ‘’Loc de vizitare Baia Ciocaş com. Cernat .
41/2010 24 decembrie 2010 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul2010.
42/2010 29 decembrie 2010 Hot. pentru stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc  cantitativ lista bunurilior de strictă necesitate pentru ajutor social 2011.
43/2010 29 decembrie 2010 Hot. privind nivelurile pentru valorile imp. , impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile încep. cu anul fiscal 2011.
2011
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2011 31 ianuarie 2011 Hot. privind aprobarea participării comunei Cernat la implementarea proiectului  ‘’Instalarea unui sistem de încălzire si de asigurare apă caldă care utilizează energie regenerabilă prin programul Casa Verde.’’
2/2011 31 ianuarie 2011 Hot. privind aprobarea studiului de fezabilitate  a ind. technico-economici, precum şi contribuţia proprie la investiţia ‘’Instalaţia unui sistem de încălzire şi de asigurare apă caldă care utilizează energie regenerabilă.’’
3/2011 30 ianuarie 2011 Hot. privind validarea major[rii bugetului local pe anul 2010, cu 400.000 lei din fondul de rezervă  bugetară aprobat prin Disp. 237/2010 emis de primar
4/2011 31 ianuarie 2011 Hot. privind validarea majorării bugetului local pe anul 2010 cu suma de 50.000 lei din fondul de rezervă  bugetară , aprobat prin Disp. 238/2010 al primarului.
5/2011 31 ianuarie 2011 Hot. de constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ptr. atribuirea contract01 30de achiziţie publică pentru achiziţionarea produse pentru  ‘’Dotarea centrului local pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale. ‘’
6/2011 31 ianuarie 2011 Hot. de constituire Comisiei de evaluare a ofertelor ptr. atribuirea contract de achiziţie publică pentru achiziţionarea produse pentru ‘’Dotarea serviciului social de îngrijire şi asistenţă la domiciliu a pers. vârstnice.
7/2011 30 ianuarie 2011 Hot. privind revocarea Hot. nr. 39/2010 şi 42/2010.
8/2011 31 ianuarie 2011 Hot. pentru alegerea presşedintelui de şedinţă pentru 3 luni- Tóth Tihamér –Ödön.
9/2011 18 februarie 2011 Hot. privind modificarea anexelor 2-7 la Hot. nr. 39/2009, privind instrumentarea proiectului ‘’Dezvoltarea integrată a com. Cernat jud. Covasna, prin reabilitarea drumului com. DC-4,realizarea sistem de canalizare şi serv. –sociale.
10/2011 18 februarie 2011 Hot. privind aprobarea solicitării transf. drumului forestier  cu datele de identificare oferite, din dom. public al statului şi din adm. RNP. Romsilva în domeniul public al comunei Cernat, în adm. Consiliului Local Cernat.
11/2011 28 februarie 2011 Hot. privind aprobarea planului de acţiuni al comunei Cernat, privind protejarea zonelor vulnerabile la poluarea apelor cu nitraţi provenit din surse agricole.
12/2011 28 februarie 2011 Hot. privind stabilirea veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categorile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, pentru acordarea ajutor social pe anul 2011.
13/2011 28 februarie 2011 Hot. pentru aprobarea planului de acţiuni şi de interes local  pe anul 2011 pentru persoane benefice de ajutor social.
14/2011 28 februarie 2011 Hot. privind constituirea Comisiei de  evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru achiziţionarea servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginte şantier.
15/2011 7 martie 2011 Hot. pentru aprobarea bugetului general pe anul 2011 al  com. Cernat, jud. Covasna.
16/2011 7 martie 2011 Hot. privind stabilirea unor sărbători oficiale în com. Cernat.
17/2011 7 martie 2011 Hot. privind aprobarea planului de venituri şi cheltuieli  al activităţii autofinanţate sub autoritatea Consiliului local.
18/2011 30 martie 2011 Hot. pentru aprobarea Documentaţiei de avizul a lucrărilor de investiţii la investiţia  ‘’Modernizare strada principală Cernat km. 4+900- 6+580
19/2011 30 martie 2011 Hot. pentru aprobarea participării  comunei Cernat în programul judeţean de reabilitare şi modernizarea căminelor culturale în perioada 2011-2013.
20/2011 30 martie 2011 Hot. pentru modificarea anexelor nr. 2-7 la Hot. nr. 9/2011.
21/2011 30 martie 2011 Hot. privind modificarea Hot. nr. 17/2011.
22/2011 29 aprilie 2011 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
23/2011 29 aprilie 2011 Hot. privind validarea majorării bugetului local cu suma de 319000 lei aprobat prin Disp. 267/31.03.2011. al primarului.
24/2011 29 aprilie 2011 Hot. privind rezilierea contractului de concesiune încheiat la data de 14.03.2011.între Parohia Reformată Cernatul de jos, şi Primarul com. Cernat.25
25/2011 29 aprilie 2011 Hot. privind încheierea unui contract de comodat cu Parohia Reformată –Cernatul de jos, având ca  obiect  clădirea Căminului cultural Cernatul de jos.
26/2011 29 aprilie 2011 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţii publice, privind investiţia ‘’Reabilitarea clădirii Bibliotecii comunale, comuna Cernat jud. Covasna.
27/2011 29 aprilie 2011 Hot. privind însuşirea documentaţiei  tehnice cadastrale de identificare şi dezlipire.
28/2011 29 aprilie 2011 Hot. privind aprobarea studiului de prefezabilitate a indicatorilor techico-economici  la obiectul de investiţie  ‘’Platformă de depozitare şi gosp. a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere.’’
29/2011 29 aprilie 2011 Hot. ptr. alegerea preşedintelui de şedinţă.
30/2011 31 mai 2011 Hot. privind aprobarea centrului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2010.
31/2011 31 mai 2011 Hot. privind stabilirea suprafeţelor de păşune din domeniul public al comunei care urmează să fie închiriate de către deţinătorii de animale.
32/2011 31 mai 2011 Hot. privind modificarea anexei la Hot. nr.25/2011 privind Contract de comodat.
33/2011 31 mai 2011 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor de achiziţii publice pentru lucrări de’’ Reabilitarea DC 4 km9+100-12+790 Cernat şi sitem de canalizare menajeră comuna Cernat.’’
34/2011 30 iunie 2011 Hot. privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat.
35/2011 30 iunie 2011 Hot. privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale în cadrul comunei Cernat. Revocat prin Hot. 51/2011. Compl. Hot. 45/2011.
36/2011 30 iunie 2011 Hot. privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectul de investiţii ‘’Platformă de depozitare  şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere  comuna Cernat.’’
37/2011 30 iunie 2011 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publice pentru lucrarea ’’Amenajarea piaţă agroalimentară’’ comuna Cernat, jud. Covasna.
38/2011 30 iunie 2011 Hot. pentru constituirea Comisie de evaluare a efertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ptr. lucrarea ‘’Extinderea grădiniţei de copii din Cernatul de sus.’’
39/2011 29 iulie 2011 Hot. pentru rectificarea bugetului local pe anul 2011.
40/2011 29 iulie 2011 Hot. privind modificarea actului de constituire al SC Salubriserv SRL şi mandatarea  repr.C.L. Cernat pentru semnarea actului adiţional şi al actului constitutiv actualizat.
41/2011 29 iulie 2011 Hot. pentru obţinerea avizului prealabil de oportunitate  pentru întocmirea PUZ solicitat de SC Păstrăvăria Comandău pentru amenajarea piscicolă com. Cernat. Revocat prin Hot. 46/2011
42/2011 29 iulie 2011 Proiect de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă
43/2011 31 august 2011 Hot. pentru aprobarea Regulamentului local de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea Planurilor de amenajarae a teritoriului şi de urbanism.
44/2011 31 august 2011 Hot. pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei locală de ordine publică.
45/2011 31 august 2011 Hot. privind completarea şi modificarea Hot. nr. 35/2011-ptivind poliţia locală. Revocat prin Hot. nr. 51/2011.
46/2011 31 august 2011 Hot. privind revocarea Hotărârii nr. 41/2011.
47/2011 31 august 2011 Hot. privind prelungirea 2 ani a valabilităţii PUG Cernat.
48/2011 31 august 2011 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice privind achiziţionarea autogreder folosit.
49/2011 31 octombrie 2011 Hot. privind avizarea planului de şcolarizare pe anul 2012-2013 în cadrul comunei Cernat. Revocat prin Hot. 1/2012.
50/2011 31 octombrie 2011 Hot. privind validarea majorării bugetului local al comunei Cernat pe anul 2011 cu suma de 11.000 lei.
51/2011 31 octombrie 2011 Hot. privind revocarea Hotărârii nr. 35/2011 şi a Hotărârii nr. 45/2011.
52/2011 31 octombrie 2011 Hot. privind aprobarea expolatării mat. lemnos din pădurea Primăriei şi stabilirea preţului acesteia în vederea valorificării.
53/2011 31 octombrie 2011 Hot. pentru alegerea presedintelui de şedinţă
54/2011 30 noiembrie 2011 Hot. privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului. Mod. prin Hot. nr.2/2012.
55/2011 30 noiembrie 2011 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
56/2011 30 noiembrie 2011 Hot. privind aprobarea racordării populaţiei la conducta de canalizare în com. Cernat.
57/2011 30 noiembrie 2011 Hot. privind înfiinţarea, organizarea şi  funcţionarea poliţiei locală în com. Cernat. Mod. prin Hot. nr. 3/2012.
58/2011 30 noiembrie 2011 Hot. privind aprobarea Regulamentului de  delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al com. Cernat, şi a caietului de sarcini precum şi stabilirea procedurii  de delegare a gestiunii.
59/2011 30 noiembrie 2011 Hot. privind aprobarea folosirii sumei de 200.000 lei ţn cursul trimestrului IV. 2010 din fondul rulment.
60/2011 30 noiembrie 2011 Hot. pentru împuternicirea Consiliului Judeţean Covasna să implementeze măsurile adiacente distribuirea de fructe în şcoli  precum şi să depună cererea de finanţare la APIA  în numele Consiliului Local  Cernat, pentru recuperarea sumelor plătite.
61/2011 29 decembrie 2011 Hot.privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri  de strictă necesitate unei familii pe 2012
62/2011 29 decembrie 2011 Hot. pentru aprobarea planului de acţiuni de interes local pe anul 2012 pentru beneficiari de ajutor social.
63/2011 29 decembrie 2011 Hot. privind nivelurile pentru valoriile impoz., impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora , precum amenziile aplicabile începând cu anul fisacal 2012. Revocat prin Hot. 4/2012
64/2011 29 decembrie 2011 Hot. pentru aprobarea PUZ-Amenajare piscicolă Cernat. Revocat prin Hot. 4/2012.
65/2011 29 decembrie 2011 Hot. privind organizarea reţelei şcolare în com. Cernat pe anul şcolar 2012-2013.
66/2011 29 decembrie 2011 Hot. pentru revocarea Hotărârii nr. 58/2011
67/2011 29 decembrie 2011 Hot. pentru aprobarea Regulamentului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al com. Cernat şi a caietului de sarcini precum şi stabilirea procedurii de delegare a gestiunii. Rev. prin Hot. 4/2012
2012
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2012 31 ianuarie 2012 Hot. privind revocarea  Hot. nr. 49/2011
2/2012 31 ianuarie 2012 Hot. privind modificarea Hot. nr. 54/2011
3/2012 31 ianuarie 2012 Hot. privind modificarea anexei la Hot. nr. 57/2011 privind înfiinţarea, organizarea  şi funcţionarea poliţiei locală din Cernat.
4/2012 31 ianuarie 2012 Hot. privind revocarea Hot. nr. 63/2011, 64/2011, şi 67/2011.
5/2012 31 ianuarie 2012 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
6/2012 28 februarie 2012 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora  precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012.
7/2012 28 februarie 2012 Hot. privind aprobarea PUZ-Amenajare piscicolă Cernat. Modificat prin Hot. nr.11/2012
8/2012 28 februarie 2012 Hot. pentru aprobarea Regulamentului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al com. Cernat şi a caietului de sarcini , percum şi stabilirea procedurii de delgare a gestiunii. Mod. prin Hot. nr. 12/2012.
9/2012 28 februarie 2012 Hot. privind aprobarea bugetului  local pe anul 2012.
10/2012 28 februarie 2012 Hot. privind aprobarea participării comunei Cernat jud. Covasna, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară AGROSIC  Községek Közti Társulás. Modificat prin HCL 2/2018
11/2012 29 martie 2012 Hot. privind modificarea şi completarea Hot. nr. 7/28.02.2012 al C.L. Cernat , privind aprobarea PUZ-Amenajare piscicolă Cernat.
12/2012 29 martie 2012 Hot. privind modificarea Hot. nr. 8/28.02.2012.-privind delegarea gestiunii a serv. de salubr. com. Cernat.
13/2012 29 martie 2012 Hot. privind modificarea şi completarea Hot. nr. 65/2011 al C.L. Cernat, privind aprobarea reţelei şcolare pe anul şcolar 2012-2013.
14/2012 21 mai 2012 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
15/2012 21 mai 2012 Hot. privind aprobarea exploatării  de 543 mc. lemne de foc din pădurea Primăriei Cernat.
16/2012 21 mai 2012 Hot. privind modificarea actului constitutiv al SC.SALUBRISERV SRL. şi mandatarea reperzentantului cons. –local Cernat pentru semnarea actului adiţional şi al actului constitutive actualizat.
17/2012 21 mai 2012 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2011.
18/2012 21 mai 2012 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
19/2012 18 iunie 2012 Hot. pentru retificarea bugetului local pe anul 2012.
20/2012 20 iunie 2012 Hot. privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul Local al com. Cernat. Noul Consiliu Local.
21/2012 20 iunie 2012 Hot. privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul Local al com. Cernat.
22/2012 20 iunie 2012 Hot. privind declararea Consiliului Local al com. Cernat ca legal constituit.
23/2012 20 iunie 2012 Hot. privind alegerea presedintelui de şedinţă.
24/2012 20 iunie 2012 Hot. privind alegerea viceprimarului al comunei Cernat
25/2012 20 iunie 2012 Hot. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al com. Cernat.
26/2012 16 iulie 2012 Hot. privind alegerea presedintelui de sedinţă.
27/2012 16 iulie 2012 Hot. privind însuşirea documentaţiei technice cadastrală de identificare a imobilului situat în satul Icafalău nr. 56/A şi aprobarea cumpărării acesteia  în condiţii legale. Mod. şi completarea prin H.C.L. 33/2012.
28/2012 2 august 2012 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
29/2012 2 august 2012 Hot. privind aprobarea Contractului de finanţare nerambursabilă încheiat cu A.P.D.R.P. pentru proiectul integrat ‘’Dezvoltarea integrată a comunei Cernat, jud. Covasna  prin reabilitarea drum Cernat DC-4, realizarea sistem de canalizare menajeră, înfiinţarea serv. de îngrijire şi asistenţă la domiciliu a persoanelor vârstnice.
30/2012 2 august 2012 Hot. privind solicitarea scrisorii de garantare  din partea Fondului de Garantarea a Creditului Rural.
31/2012 2 august 2012 Hot. privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului integrat ‘’Dezvoltarea integrată a comunei Cernat, jud. Covasna prin reabilitarea drumului comunal DC-4, realizarea sistem. de canalizare menajeră, înfiinţarea serv. de îngrijire şi asistenţă la domiciliu a pers. vârstnice, dotarea centrului local şi reabilitarea bibliotecii comunale. ‘’
32/2012 2 august 2012 Hot. privind aprobarea contaractelor de prestări de servicii şI desemnarea  diriginţilor de şantier pentru obiectul de investiţie  aferente proiectului integrat.
33/2012 24 august 2012 Hot. privind modificarea  şi compl. H.C.L. nr. 27/16.07.2012.
34/2012 10 septembrie 2012 Hot. privind rectificarea  bugetului local pe anul 2012.
35/2012 10 septembrie 2012 Hot. privind aprobarea planului  de venituri si cheltuieli pe anul 2012 pentru activităţi finaţate integral din venituri proprii  sau subvenţii  de la bugetul local.
36/2012 10 septembrie 2012 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent în sumă de 550.000 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
37/2012 10 septembrie 2012 Hot. cu privire la aprobarea documentaţiei de atribuire respective desemnarea membrilor comisiei şi a experţilor coptaţi pentru evaluarea ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie publică-negociere fără publicarea unui anunţ de participare: ‘’Lucrări imprevizibile la contract de achiziţie publică ReabilitareaDC-4, km 9+000-12+790 Cernat, jud. Covasna.
38/2012 10 septembrie 2012 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni-Szász Imola
39/2012 27 septembrie 2012 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
40/2012 15 noiembrie 2012 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
41/2012 15 noiembrie 2012 Hot. privind aprobarea exploatării mat. lemnos din pădurea Primăriei Cernat în scopul valorificării şi stabilirea preţului acesteia.
42/2012 15 noiembrie 2012 Hot. privind modificarea soluţiilor technice pentru investiţia ‘’Reabilitarea DC-4, km 9+000-12+790 Cernat, jud. Covasna aferentă proiectului integrat ‘’Dezvoltare integrată a com. Cernat , jud. Covasna, prin reabilitarea drumului communal DC-4, realizarea sistemului de canalizare menajeră, înfiinţarea serviciului de îngrijire a persoanelor vârstnice, dotarea centrului local şi reabilitarea bibliotecii comunale.’’
43/2012 15 noiembrie 2012 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări ‘’Centru local de informare şi promovare Turistică şi Panou de Informare Turistică.’’
44/2012 27 decembrie 2012 Hot. privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii pe anul 2013.
45/2012 27 decembrie 2012 Hot. privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social,care prestează acţiuni sau lucrări de interes local ăn cursul anului 2013.
46/2012 22 decembrie 2012 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.
47/2012 27 decembrie 2012 Proiect de hot. privind aprobarea participării comunei Cernat în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Régió-Kézdi.
48/2012 27 decembrie 2012 Hot. privind aprobarea reţelei şcolare în com. Cernat pe anul şcolar 2012-2013.
49/2012 27 decembrie 2012 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2012.
50/2012 22 decembrie 2012 Hot.privind alegerea presedintelui de şedinţă.
2013
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2013 12 februarie 2013 Hot. privind acoperirea deficitului bugetar local al comunei Cernat cu excedentul din 2012.
2/2013 12 februarie 2013 Hot. privind aprobarea utilizării sumei de 1.000.000 lei din fondul rulment pentru finanţarea acţiunii de dezvoltare.
3/2013 12 februarie 2013 Hot. privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul com. Cernat.
4/2013 12 februarie 2013 Hot. privind modificarea art. 1. la Hot. C.L. nr. 23/2010
5/2013 28 februarie 2013 Hot. privind prelungirea valabilităţii PUG-com. Cernat până la 30.12.2015.
6/2013 28 februarie 2013 Hot. privind majorarea capitalului social al SC.GOSP-COM SRL.
7/2013 28 februarie 2013 Hot. pentru aprobarea Regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
8/2013 28 februarie 2013 Hot. privind aprobarea Măsuri şi acţiuni pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul com. Cernat.
9/2013 28 februarie 2013 Hot. privind reglementarea utilizării focului deschis şi a fumatului pe teritoriul unităţii adm. teritoriale Cernat.
10/2013 28 februarie 2013 Hot. privind aprobarea reguli şi dispoziţii de apărare impotriva incendiilor, pentru domeniul public şi privat al com. Cernat.
11/2013 27 martie 2013 Hot. privind modificarea inventarului al bunurilordin domeniul public şi însuşirea acesteia.
12/2013 27 martie 2013 Hot. privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali în cadrul Consiliului Local Cernat.
13/2013 27 martie 2013 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
14/2013 15 aprilie 2013 Hot. privind aprobarea bugetului general al com. Cernat pe anul 2013.
15/2013 15 aprilie 2013 Hot. pentru aprobarea criteriile pentru satbilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă pentru tineri destinate închirierii, în comuna Cernat.
16/2013 21 mai 2013 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012.
17/2013 21 mai 2013 Hot. privind aprobarea exploatării  şi valorificării  materialului lemnos provenit din păşunea comunală.
18/2013 21 mai 2013 Hot. privind aprobarea racordării populaţiei la conducta de canalizare menajeră realizat în com. Cernat prin Măsura 322 al U.E.
19/2013 27 iunie 2013 Hot. privind aprobarea listei solicitanţilor, rezultată în urma departajării, conf. Criteriilor aprobate, care au acces la locuinţele pentru tineri, destinat închirierii în vederea rep. locuinţelor disponibile construite prin A.N.L.
20/2013 27 iunie 2013 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă 01.07.2013-Mágori István
21/2013 29 iulie 2013 Hot. privind aprobarea Organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
22/2013 29 iulie 2013 Hot. privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe trim. II. 2013.
23/2013 30 august 2013 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
24/2013 30 august 2013 Hot. privind aprobarea exploatării mat. lemnos  din pădurea Primăriei Cernat.
25/2013 30 august 2013 Hot. privind aprobarea proiectul contactului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare cu anexe
26/2013 31 octombrie 2013 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
27/2013 31 octombrie 2013 Hot. privind aprobarea exploatării materialului lemnos din pădurea comunală.
28/2013 31 octombrie 2013 Hot. privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe trim. III.2013.
29/2013 31 octombrie 2013 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
30/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile., impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2014.
31/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2104.
32/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind aprobarea limitelor ale venitului potenţiale ce se pot obţine din vaorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ  categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii pe anul 2014.
33/2013 16 decembrie 2013 Hot. pentru aprobarea planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi provenit din surse  agricole la nivelul comunei Cernat.
34/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
35/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind aprobarea ‘’Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietate publică sau privată a comunei Cernat  în vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia.’’
2014
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind aprobarea  bugetului local general pe anul 2014 la comunei  Cernat.
2/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2013.
3/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind preluarea excedentului din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităților finanţate integral din venituri proprii la finele anului 2013, ca venit la bugetul local.
4/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent şi finanţarea unor investiţii din competenţa aut. ale adm. -publice locale.
5/2014 30 ianuarie 2014 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
6/2014 13 februarie 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe tirm.  IV. 2013.
7/2014 13 februarie 2014 Hot. privind aprobarea reţelei şcolare al com. Cernat pe anul  şcolar 2014-2015.
8/2014 13 februarie 2014 Hot. pentru exploatării şi valorificării materialului lemnos din pădurea  primăriei Cernat.
9/2014 31 martie 2014 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al com. Cernat jud. Covasna.
10/2014 31 martie 2014 Hot. privind aprobarea capacităţii de păşunat referitor la trupurilor de păşune din domeniul public şi privat al com. Cernat jud. Covasna.
11/2014 31 martie 2014 Hot. privind aprobarea exploatării materialului lemnos din pădurea comunală în vederea valorificării.
12/2014 31 martie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
13/2014 31 martie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent , pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţii ale adm. publice locale.
14/2014 24 aprilie 2014 Hot. privind alipirea imobilelor propr. comuna Cernat situat în intravilan evidenţiat în CF. 23057 Cernat, nr. top.434/2, 433/2 şi în CF. 23058 Cernat nr. top.434/1/3 prin unificarea CF-urilor.
15/2014 24 aprilie 2014 Hot. privind aprobarea exploatării materialul lemnos din pădurea Primăriei Cernat, în vederea valorificării-139 mc.
16/2014 24 aprilie 2014 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
17/2014 28 mai 2014 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
18/2014 28 mai 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013.
19/2014 28 mai 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I. 2014.
20/2014 28 mai 2014 Hot. privind  aprobarea rectificării bugetului local pe 2014.
21/2014 28 mai 2014 Hot. privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul judeţean de reabilitare şi modernizare baza sportivă, cămin cultural şi sediile disp. medical  din com. Cernat în perioada 2014-2016.
22/2014 18 iunie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
23/2014 2 iulie 2014 Hot. pentru modificarea şi completarea  inventarului bunurilor ce aparţine domeniului public al comunei şi însuşirea acesteia.
24/2014 2 iulie 2014 Hot. privind finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din bugetul local în comuna Cernat.
25/2014 2 iulie 2014 Hot. privind instrumentarea proiectului ‘’Amenajare  zone verzi şi dotarea pieţei comunale din Cernat jud. Covasna.’’
26/2014 2 iulie 2014 Hot. privind însuşirea documentaţiei cadastralede identificare şi dezlipire a imobilului situat în com. Cernat nr. 1085.
27/2014 29 august 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
28/2014 29 august 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. II. 2014.
29/2014 29 august 2014 Hot.. privind  aprobarea exploatării mat. lemnos din pădurea Primăriei în vederea valorificării . 92+351=423mc.
30/2014 29 august 2014 Hot. privind aprobarea utilizării fondului de rulment -706.000 lei.
31/2014 29 august 2014 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru trei luni.  Nagyoláh Ernő-Lázár.
32/2014 30 septembrie 2014 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare ofertelor pentru atribuirea contract de achiziţie publice privind lucrarea ‘’Casa  multifuncţională sătească satul Albiş şi Icafalău.
33/2014 30 septembrie 2014 Hot. privind aprobarea PUZ – privind zona agricolă şi de servicii Cernat.
34/2014 30 septembrie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
35/2014 30 septembrie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent  pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
36/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind desemnarea consilierilor local în Consiliul de administraţie la Şcoala Generală  Végh Antal din Cernat.
37/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Casa  multifuncțională sătească Icafalău.’’
38/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind înfiinţarea Centrului de informarea Turistică şi Regulamentul de funcţionare.
39/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
40/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
41/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind constatarea încetării de drept  a unui mandat de consilier local şi declarare vacant locul de consilier local al domnului  Dombi János-Zoltán din lista UDMR.
42/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Csiszér Béla  din lista de supleanţi UDMR.
43/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozite-şi taxe locale şi alte taxe asimilate acesteia  precum şi amenziile aplicabile începând cu anul fiscal 2015.
44/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii pe anul 2015.
45/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru toate pers. beneficiare de ajutor social , care prestează acţiuni de interes local în cursul anului 2015.
46/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
47/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind aprobarea  Principalii indicatori tehnico-economici ale investiţiei ‘’Reabilitare parte carosabil[ drum comunal DC-12 km 0+050-1+610
2015
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2015 29 ianuarie 2015 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al com. Cernat jud. Covasna cu excedentul din anul 2014.
2/2015 29 ianuarie 2015 Hot. cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localităţii Cernat jud. Covasna pe anul şcolar 2015-2016.
3/2015 29 ianuarie 2015 Hot. privind aprobarea exploatării mat. lemnos din păşunea comunală , stabilirea preţului în vederea valorificării.
4/2015 29 ianuarie 2015 Hot. privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 43/2014 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozite şi taxe locale,şi alte taxe asimilate acestora precum şi amneziile aplicabile începând cu anul fiscal 2015.
5/2015 27 februarie 2015 Hot. privind aprobarea bugetului general al comunei Cernat jud. Covasna pe anul 2015.
6/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind stabilirea taxelor pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea Primăriei Cernat, de către persoane fizice şi juridice.
7/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru lucrarea ‘’Amenajarea zonei verzi  în comuna Cernat.’’
8/2015 29 aprilie 2015 Hot. pentru aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
9/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I. 2015.
10/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind Constituirea  Comisiei  de evaluare  a ofertelor pentru lucrarea ‘’Dotarea pieţei comunală cu pod basculă. ‘’
11/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  al comunei Cernat jud. Covasna  ‚’’Europa pentru cetăţeni .‘’
12/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind alegerea  preşedintelui de şedinţă pentru trei luni – Virág János.
13/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea menţinerii comunei Cernat  în cadrul teritoriului LEADER Asociaţia Angustia Egyesület şi pentru perioada 2014-2020.
14/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea menţinerii Hot. nr. 24/2005 adoptat de C.L. Cernat privind însuşirea stemei comunei Cernat jud. Covasna.
15/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014.
16/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea vânzării mat. lemnos provenit din curăţirea păşunii comunale . 1 cal 10 lei, 2 cai 20 lei, remorcă 50 lei.
17/2015 28 mai 2015 Hot. pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi a acţiunilor sportive din bugetul local, legat de comuna Cernat.
18/2015 18 iunie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
19/2015 18 iunie 2015 Hot. cu privire la aprobarea utilizării cu titlu gratuit în cadrul proiectului RO-NET, a suprafeţei de teren de 10 mp. situat În satul Albiş, din domeniul public al com. Cernat, pentru SC.Telekom Romania Communications S.A.
20/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea participării com. Cernat, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic.
21/2015 19 august 2015 Hot. privind cesiunea părţilor sociale, modificarea actului constitutiv al Socităţii Salubriserv SRL. şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local Cernat  pentru reprezentarea Consiliului în această procedură.
22/2015 19 august 2015 Hot. privind acceptarea donaţiei făcută de Gyárfás Gábor în favoarea Consiliului Local Cernat, având ca obiect autoutilitara  VW-Caddy.
23/2015 19 august 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
24/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Reabilitarea drumului  de legătură Cernat-Icafalău .’’
25/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Reabilitarea uliţă NAGYÚT km 0+000-1+060
26/2015 9 august 2015 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Modernizarea străzi comunale Cernat. ‘’
27/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea utilizării fondului de rulment în 2015.
28/2015 19 august 2015 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
29/2015 8 septembrie 2015 Hot. pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015.
30/2015 29 septembrie 2015 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului privind bunurile care alcătuiesc domeniul public al com. Cernat.
31/2015 14 octombrie 2015 Hot. privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local de Administraţie la Şcoala Generală  ‘’Végh Antal ‘’ din Cernat.
32/2015 14 octombrie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de adjudecare a ofertelor pentru lucrarea ‚’’Construire şopron acoperit pentru utilaje .‘’
33/2015 23 octombrie 2015 Hot. pentru acceptarea donaţiei făcută în favoarea comunei Cernat de către Virág Ioan şi Kocsis Márta având ca obiect un teren intravilan de 444 mp.
34/2015 4 noiembrie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
35/2015 4 noiembrie 2015 Hot. privind aprobarea fondurilor externe nerambursabile al com. Cernat jud. Covasna în cadrul Proiect  ‘’Europa pentru Cetăţeni .’
36/2015 4 noiembrie 2015 Hot. privind participarea com. Cernat la Programul ‚’’Centrul Educaţional în jud. Covasna ‘’ din anul şcolar 2015-2016.
37/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind constituirea  Comisie de evaluare a ofertelor pentru lucrarea  ‘’Branşament de canalizare la gospodării.’’
38/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  pentru lucrarea ‚’’Reabilitare uliţă Nagyút km. 0+000-1+060 Cernat.
39/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
40/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  pentru lucrarea ‘’Modernizarea străzi comunale’’ în com. Cernat.
41/2015 27 noiembrie 2015 Hot. privind necesităţii şi oportunităţii investiţiei ‘’Reabilitarea Conacului Farkas ‘’-Comuna Cernat care se va derula în cadrul Programului PNDR-2014-2020 submăsura 7.6-Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
42/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe locale asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016.
43/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind aprobarea limitelor ale  veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile de strictă necesitate pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2016.
44/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind aprobarea ‚’’ Planului de acţiune sau de lucrări de interes local ‘’pentru  toate persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2016.
45/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind asocierea com. Cernat în calitate de membru fondator la înfiinţarea ‘’Asociaței de sprijin Trei Scaune pentru Sănătate.’’
46/2015 18 decembrie 2015 Hot. pentru aprobarea Reţelei Şcolare în com. Cernat pe anul şcolar 2016-2017.
47/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind implementarea proiectului  ‘’Dezvoltarea Infrastructurii de apă şi de apă uzată în comunele Cernat şi Dalnic. jud. Covasna.’’
48/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
49/2015 18 decembrie 2015 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ]n vederea atribuirii contractului de achiziţie publică când contractele sunt de complexitate redusă în com. Cernat jud. Covasna.
50/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind participarea com. Cernat la programul ‘’Centrul Educaţional în jud. Covasna ‘’ în anul şcolar 2015-2016.
51/2015 18 decembrie 2015 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada următoare -3 luni-Tóth Tihamér Ödön.
52/2015 30 decembrie 2015 Hot. privind prelungirea PUG – com. Cernat până la 30.12.2018.
53/2015 30 decembrie 2015 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al com. Cernat jud. Covasna din excedentul din anul 2015.
2016
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind aprobarea bugetului general al comunei Cernat pe anul 2016.
2/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi al Staţiei de Transfer de la Târgu-Secuiesc (ST).
3/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind modificarea H.C.L. nr. 45/2015 privind asocierea com. Cernat ca membru fondator la înființarea Asociaţiei de sprijin Trei Scaune pentru Sănătate şi desemnarea unui reprezentant în acest scop.
4/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind aprobarea procedurii de acordarea a anulării cotei din majorările de întârziere aferente impozitelor şi a taxelor locale neachitate în termen conf. o.u. 44/2015.
5/2016 15 februarie 2016 Hot. privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer , tratare şi depozitare a deşeurilor din judeţul Covasna. precum şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Managemment Integrat al Deşeurilor (CMID) Boroşneu Mare şi a Staţiei de Transfer (ST) Târgu-Secuiesc jud. Covasna.
6/2016 26 februarie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Cernat jud. Covasna , detalierea unor poziţii şi însuşirea acesteia.
7/2016 26 februarie 2016 Hot. privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 4/2016.
8/2016 7 martie 2016 Hot. privind aplicarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate.
9/2016 17 martie 2016 Hot. privind acceptarea donaţiei făcută de Kocsis Ioan şi alţii în favoarea com. Cernat , având ca obiect teren.
10/2016 7 martie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
11/2016 7 martie 2016 Hot. privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al com. Cernat jud. Covasna , în cadrul proiect ‘’Europa pentru Cetăţeni ‘.’
12/2016 7 martie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care  face din domeniul public al comunei  şi însuşirea  acesteia.
13/2016 7 martie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarea perioadă.
14/2016 14 martie 2016 Hot. privind revocarea Hot. nr.6/2016 şi a Hot. nr. 12/2016 adoptat de Consiliul Local Cernat.
15/2016 14 martie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al com. Cernat , detalierea  unor poziţii şi însuşirea acesteia. revocat
16/2016 18 martie 2016 Hot. privind revocarea Hot. nr. 15/2016.
17/2016 18 martie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Cernat, detalierea unor poziţii şi însuşirea acesteia.
18/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind completarea , revocarea, modificarea unor H.C.L.. Cernat –Hot. nr.8/2016 completat, Hot. nr.9/2016 revocat, Hot. nr.11/2016. completat, modificat.
19/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015.
20/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I. 2016.
21/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind completarea H.C.L.5/2016. privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer , tratare şi depozitare a deşeurilor din jud. Covasna precum şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciului de operare a Centrului  de Managemment Integrat al Deşeurilor (CMID) Boroşneu Mare şi a Staţiei de Transfer , Târgu-Secuiesc jud. Covasna.
22/2016 28 aprilie 2016 Hot. pentru finanţarea nerambursabilă  a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive din bugetul local , legat de comuna Cernat.
23/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 42/2015 privind nivelurile ale valorilor impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pe anul 2016.
24/2016 28 aprilie 2016 Hot. pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 2016 din fondul forestier , proprietate publică a comunei Cernat jud. Covasna.
25/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind aprobarea lucrării de construcţie ‘’Zid de sprijin ‘’ în comuna Cernat jud. Covasna.
26/2016 31 mai 2016 Hot. privind aprobarea în mod gratuit a 20 mc. de lemne răşinoase Parohiei Reformată din satul Albiş pentru finalizarea casei de morminte în localitate.
27/2016 21 iunie 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr.22/2016, modificarea şi completare H.C.L. nr.25/2016 şi H.C.L. nr.26/2016.
28/2016 27 iunie 2016 Hot. privind alegerea Comisiei  de  validare a mandatelor consilierilor.
29/2016 29 iunie 2016 Hot. privind conservarea rezultatului validării mandatelor consilierilor în Consiliul local Cernat.
30/2016 24 iunie 2016 Hot. privind declararea Consiliului Local ca legal constituit.
31/2016 21 iunie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
32/2016 24 iunie 2016 Hot. privind alegerea viceprimarului comunei Cernat.
33/2016 24 iunie 2016 Hot. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
34/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea Organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate  al primarului.
35/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea lucrării de ‘’Reabilitarea conacului FARKAS ‘’ din comuna Cernat.
36/2016 27 iulie 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr.27/2016.
37/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea preţului de referinţă aferent fiecărui partide şi al preţului de pornire la licitaţie a materialului lemnos pe picior marcat din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat.
38/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea exploatării material lemnos marcat în pădurea com. Cernat pentru consum propriu în sezonul de iarnă 2016-2017.
39/2016 31 august 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr. 34/2016 şi H.C.L. nr. 37/2016.
40/2016 31 august 2016 Hot. privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii nominal al ap. de specialitate al primarului.
41/2016 31 august 2016 Hot. pentru rectificarea bugetului local pe anul 2016.
42/2016 31 august 2016 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, ptr. lucrarea  ‘’Reabilitarea drum de legătură Cernat-Icafalău şi DC 4 Cernat. ‘’
43/2016 31 august 2016 Hot. pentru constituirea Comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrarea  ‘’Modernizarea străzii  în comuna Cernat. ‘’
44/2016 31 august 2016 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrări de complexitate redusă.
45/2016 4 octombrie 2016 Hot. privind aprobarea participării com. Cernat la Programul  ‘’Centrul educaţional ‘’ în jud. Covasna în anul şcolar 2016-2017.
46/2016 4 octombrie 2016 Hot. privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local Cernat în Consiliul de Administraţie la Școală Gimnazială ‘’Végh Antal ‘’ din Cernat.
47/2016 4 octombrie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
48/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Cernat pentru anul 2016.
49/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiei  ‘’Modernizare străzi în comuna Cernat’’, aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de ‚’’Modernizare străzi în comuna Cernat ‘’, aprobarea aplicării procedurii simplificate ,varianta online, precum şi desemnarea  Comisiei de evaluare şi  a expertului cooptat.
50/2016 28 decembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
51/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind acordarea lemnului de foc pentru  cabinetele medicale.
52/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind instituirea taxei speciale de salubrizare în com. Cernat.
53/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
54/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind aprobarea Programului anual şi a anunţului de participare privind finanţarea  nerambursabilă din fonduri publice a programelor , proiectelor şi a acţiunilor culturale de tineret, şi sportive din bugetul  com. Cernat. pentru anul 2016. conf. Legii 350/2016.
55/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind aprobarea modificării Contractului de Asociere , a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Sistem integrat de Managemment al Deşeurilor în jud. Covasna.’’
56/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr.51/2016 ;i H.C.L.nr. 52/2016.
57/2016 8 decembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
58/2016 8 decembrie 2016 Hot. privind majorarea cotizaţiei com. Cernat pe anul 2016, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic.
59/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016.
60/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al com. Cernat jud. Covasna, cu excedentul  din anul 2016.
61/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amneziile aplicabile pentru anul 2017.
62/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Cernat jud. Covasna, pe anul şcolar 2017-2018.
63/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale  ce se pot obţine din valorificarea bunurilor , ce depăşesc cantitativ bunurile de strictă necesitate pentru nevoile unei familii în anul 2017.
64/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea ‘’Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local’’ pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2017.
65/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind instituirea taxei speciale de salubritate în com. Cernat.
66/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii  nominal al aparatului de specialitate al primarului din com. Cernat.
67/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2017
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2017 26 ianuarie 2017 Hot. privind desemnarea  unui reprezentant  din Consiliul Local Cernat, pentru a susţine  punctul de vedere a Consiliului Local în faţa Tribunalului  Covasna  privind dosarul nr. 13611/119/2016.
2/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea  Planului de  ocuparea a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat pentru anul 2017.
3/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea Investiţiei ‘’Reabilitarea drum de legătură Cernat-Icafalău km. 0+000-1-080 şi drum comunal DC 4 km.8+080-8+240 în com. Cernat.’’
4/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de parteneriat încheiat între com. Cernat, Fundaţia Creştină ‘’Diakonia’’’şi  Şcoala Gimnazială ‘’’Végh Antal ’’ din com. Cernat  în vedera finanţării  şi implementării  în comun a programului ‘’Centru educaţional  şcoală după şcoală.’’
5/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea Organigramei , numărului de personal  şi statul de funcţii nominal al aparatului de specialitate al primarului com. Cernat.
6/2017 1 februarie 2017 Hot. privind angajarea unui avocat care să reprezinte  interesele comunei Cernat în Dosarul nr.
7/2017 1 februarie 2017 Hot. pentru revocarea H.C.L. 63/2016 adoptat de Consiliul Local al comunei Cernat , considerat nelegală.
8/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea investiţiei ‘’Zid de sprijin ‘’în com. Cernat.
9/2017 8 martie 2017 Hot. privind aprobarea participării com. Cernat , jud. Covasna  la Programul Naţional de Dezvoltare Locală  programul ‘’Modernizarea  satului românesc ‘’
10/2017 8 martie 2017 hot. privind aprobarea devizului general , cofinanţării proiectului şi indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei ‘’Reabilitarea clădirii şcolare în com. Cernat, jud. Covasna.’’
11/2017 8 martie 2017 Hot. privind aprobarea devizului general  cofinanţări proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei  ‘’Modernizarea drumului de interes local în comuna Cernat, jud. Covasna.’’
12/2017 8 martie 2017 Hot. privind modificarea Hot. Consiliului Local nr. 59/2016 şi nr. 61/2016 adoptate de Consiliul Local al com. Cernat.
13/2017 30 martie 2017 Hot. cu privire la aprobarea bugetului local al com. Cernat, jud. Covasna, pe anul 2017.
14/2017 30 martie 2017 Hot. privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 411,86 ha păşune, din domeniul privat al com. Cernat.
15/2017 30 martie 2017 Hot. privind implementarea proiectului ‘’Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată’’ în com. Cernat , jud. Covasna
16/2017 30 martie 2017 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
17/2017 27 aprilie 2017 HOT. privind participarea com. Cernat la Programul Leader, măsura 1.1. ‘’Investiții  în renovarea şi dezvoltarea satelor .’’ Revocat prin HCL 46/2017
18/2017 27 aprilie 2017 Hot. privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la investiția ‘’Reabilitarea  Conacului Farkas. ‘’
19/2017 25 mai 2017 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
20/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea PUZ – privind zona agricolă – depozit agricol în com. Cernat, jud. Covasna. Revocat prin HCL 37/2017
21/2017 25 mai 2017 Hot. privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unei acord de principiu în vederea cumpărării unei bun imobil , Casa de cultură şi teren în suprafaţa de2133 mp.
22/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea Programului  anual şi a anunţului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a progr. , proiectelor şi a acţiunilor culturale şi sportive de tineret pe anul 2017.
23/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economici, aferente investiţiei de’’ Reabilitare drum de legătură Cernat-Icafalău km. 0+000-1-080, şi drum comunal DC 4 km. 8+0.80-8+240 în comuna Cernat ‘ documentaţiei de atribuire a contractului.
24/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului ‘’Reabilitarea Conacului Farkas ‘’.
25/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema  de proiectare  în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice , faza Dali pentru investiţia’’ Reabilitarea clădirii şcolare.’’
26/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice , faza Dali şi a investiţiei ”Realizarea scară exterioară grădiniță nr.2”
27/2017 21 iunie 2017 Hot. privind acordul de principiu al C.L. în vederea realizării reţelei de alimentare cu apă potabilă în satul Albiş, până la finalizarea investiţiei  prevăzută la proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în comunele Cernat și Dalnic, județul Covasna”
28/2017 29 iunie 2017 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
29/2017 29 iunie 2017 Hot. privind aprobarea recalculării chiriilor locuinţelor ANL.
30/2017 29 iunie 2017 Hot. privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului SC. GOSP-COM. SRL.
31/2017 29 iunie 2017 Hot. cu privire la modificarea H.C.L. nr. 5/2017 privind aprobarea Organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului din com. Cernat.
32/2017 29 iunie 2017 Hot. privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate recolta în anul 2017 din fondul forestier , proprietate publică a com. Cernat.
33/2017 29 iunie 2017 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
34/2017 29 iunie 2017 Hot. cu privire la aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema. de Proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economici faza Dali, şi investiţia ‘’Modernizare drum în comuna Cernat.’’
35/2017 13 iulie 2017 HCL privind  modificarea Anexei la Hotărârea a Consiliului Local nr. 15/2017implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în comunele Cernat și Dalnic, județul Covasna”
36/2017 13 iulie 2017 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă
37/2017 13 iulie 2017 HCL privind revocarea Hotărârii Nr. 20/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona agricolă – Depozit agricol”, din  comuna Cernat  judeţul Covasna, considerat nelegal
38/2017 13 iulie 2017 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona agricolă – Depozit agricol”, din  comuna Cernat  judeţul Covasna
39/2017 13 iulie 2017 HCL privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Cernat și în administrarea Consiliului Local Cernat, a imobilului în suprafață de 29.099 mp, situat în intravilanul localității Cernat, județul Covasna Revocat prin HCL 44/2017
40/2017 26 iulie 2017 HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
41/2017 26 iulie 2017 HCL privind stabilirea cuantumului maxim al indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cernat
42/2017 26 iulie 2017 HCL privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat
43/2017 30 august 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
44/2017 30 august 2017 HCL privind revocarea HCL  nr. 39/2017 privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Cernat și în administrarea Consiliului Local Cernat, a imobilului în suprafață de 29.099 mp, situat în intravilanul localității Cernat, județul Covasna, adoptat de Consiliul Local al comunei Cernat
45/2017 30 august 2017 HCL privind  modificarea Anexei la HCL nr. 38/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind „Zonă agricolă – depozit agricol” în comuna Cernat, judeţul Covasna
46/2017 30 august 2017 HCL privind revocarea HCL  nr. 17/2017 adoptat de Consiliul Local al comunei Cernat, considerat inoportun și nelegal
47/2017 30 august 2017 HCL privind aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin cultural, în suprafaţă de 2133 mp, identificat prin CF nr. 30280, situat în comuna Cernat, judeţul Covasna
48/2017 30 august 2017 HCL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, a unor terenuri situate în intravilanul comunei Cernat, jud. Covasna
49/2017 28 septembrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
50/2017 28 septembrie 2017 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
51/2017 28 septembrie 2017 HCL privind modificarea HCL Cernat nr. 41/2017 privind stabilirea cuantumului maxim al indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cernat
52/2017 28 septembrie 2017 HCL cu privire la reducerea capitalului social la S.C. Gosp-Com S.R.L.  Târgu Secuiesc
53/2017 28 septembrie 2017 HCL privind revocarea HCL Cernat nr. 48/2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, a unor terenuri situate în intravilanul comunei Cernat, jud. Covasna
54/2017 28 septembrie 2017 HCL privind abrogarea art. 4 la HCL Cernat 47/2017 cu privire la aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin cultural, în suprafaţă de 2133 mp, identificat prin CF nr. 30280, situat în comuna Cernat, judeţul Covasna Modificat prin HCL 64/2017
55/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea contractului de finanțare, a valorii de investiţie, precum și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului ce va fi acordat proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA
56/2017 28 septembrie 2017 HCL privind modificarea art. 7 al HCL Cernat nr  26/2009 privind  asocierea comunei Cernat cu alte unităţi administrativ-teritoriale în judeţul Covasna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”
57/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, județul Covasna”
58/2017 28 septembrie 2017 HCL privind modificarea art. 1 la HCL Cernat nr. 43/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
59/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și implementării în comun a programului ”Centru educațional școală după școală”
60/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”
61/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ”Modernizare ulița Kisut km 0+365-1+760, în localitatea Cernat”
62/2017 18 octombrie 2017 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă Lukacs Tibor Attila
63/2017 18 octombrie 2017 HCL privind nominalizarea și delegarea domnului viceprimar Fabian Sandor pentru relația cu AFIR, în cadrul derulării proiectului ”Reabilitarea Conacului Farkas”
64/2017 18 octombrie 2017 HCL privind modificarea HCL Cernat 54/2017 privind abrogarea art. 4 la HCL Cernat 47/2017 cu privire la aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin cultural, în suprafaţă de 2133 mp, identificat prin CF nr. 30280, situat în comuna Cernat, judeţul Covasna
65/2017 18 octombrie 2017 HCL privind aprobarea documentația cadastrală de actualizare a imobilelor care aparțin domeniul public al comunei Cernat Modificat prin 72/2017
66/2017 31 octombrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
67/2017 31 octombrie 2017 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat REVOCAT prin HCL 75/2017
68/2017 31 octombrie 2017 HCL privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Cernat, jud. Covasna REVOCAT prin HCL 89/2017
69/2017 31 octombrie 2017 HCL privind aprobarea măsurilor pentru îmbunătățirea sistemului de intervenție la nivelul Comunei Cernat, județul Covasna
70/2017 31 octombrie 2017 HCL privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Cernat, județul Covasna
71/2017 13 noiembrie 2017 HCL privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat
72/2017 13 noiembrie 2017 HCL privind modificarea HCL Cernat nr. 65/2017 privind aprobarea documentația cadastrală de actualizare a imobilelor care aparțin domeniul public al comunei Cernat
73/2017 13 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea achiziţionării serviciului „Exploatare a masei lemnoase aflate în proprietatea Comunei Cernat” prin achiziție directă
74/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
75/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat
76/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea investiţiei ”Reabilitare clădiri şcolare în Comuna Cernat, judeţul Covasna”
77/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea investiţiei ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna”
78/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizului general,aprobarea cofinanţării  proiectului şi aprobarea DALI  pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna”
79/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizului general,aprobarea cofinanţării  proiectului şi aprobarea DALI  pentru proiectul ”Reabilitare clădiri şcolare în Comuna Cernat, judeţul Covasna”
80/2017 22 noiembrie 2017 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
81/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind modificarea art. 7 din HCL Cernat nr. 26/2009 privind  asocierea comunei Cernat cu alte unităţi administrativ-teritoriale în judeţul Covasna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”
82/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea Regulamentului de premiere al elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Cernat, care au obţinut rezultate deosebite la competiții școlare judeţene,  interjudeţene sau regionale
83/2017 20 decembrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
84/2017 20 decembrie 2017 HCL privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018 Modificat prin HCL 10/2018
85/2017 20 decembrie 2017 HCL privind organizarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali
86/2017 20 decembrie 2017 HCL privind modificarea HCL nr.31/2017, referitor la aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat Modificat prin HCL 11/2018
87/2017 20 decembrie 2017 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
88/2017 20 decembrie 2017 HCL privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2018.
89/2017 20 decembrie 2017 HCL privind revocarea HCL Cernat nr. 68/2017 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Cernat, jud. Covasna
90/2017 28 decembrie 2017 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă Toth Tihamér Ödön
91/2017 28 decembrie 2017 HCL privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al comunei Cernat judeţul Covasna, cu excedentul din anul 2017.
92/2017 28 decembrie 2017 HCL privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”
2018
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2018 8 ianuarie 2018 HCL cu privire la stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat începând cu 1 ianuarie 2018 Modificat prin HCL 9/2018
2/2018 8 ianuarie 2018 HCL privind modificarea art. 5 din HCL Cernat nr. 10/2012 privind  la aprobarea participării comunei Cernat, în calitate de membru fondator la constituirea “ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”
3/2018 8 ianuarie 2018 HCL privind aprobarea încheierii unui contract de servicii
4/2018 8 ianuarie 2018 HCL cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localităţii Cernat, judeţul Covasna, pe anul şcolar 2018-2019
5/2018 8 ianuarie 2018 HCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat, pentru anul 2018
6/2018 15 februarie 2018 HCL cu privire la aprobarea bugetului local al comunei, Cernat judeţul Covasna, pe anul 2018
7/2018 15 februarie 2018 HCL pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás
8/2018 15 februarie 2018 HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
9/2018 15 februarie 2018 HCL cu privire la modificarea HCL Cernat nr. 1/2018 cu privire la  stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat, începând cu 1 ianuarie 2018
10/2018 15 februarie 2018 HCL cu privire la modificarea HCL Cernat nr. 84/2017 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2017
11/2018 15 februarie 2018 HCL privind modificarea HCL nr.86/2017, referitor la aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat
12/2018 15 februarie 2018 HCL privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna.
13/2018 15 februarie 2018 HCL privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat
14/2018 15 februarie 2018 HCL privind casarea unor mijloace fixe și obiective de inventar din patrimoniul comunei Cernat Revocat