BULETIN INFORMATIV

0

BULETIN INFORMATIV PE ANUL 2018

publicat in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată şi completată ulterior

I. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea comunei Cernat/ Primariei Cernat/ Consiliului Local Cernat:

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual
din autoritatile si institutiile publice.
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.
Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Cernat
Regulamentul intern al Primăriei Cernat
Constituţia României.

II. Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale compartimentelor interne, programul de functionare, programul audientelor:

A. Structura organizatorică: organigrama şi statul de funcţii al Primăriei comunei Cernat sunt prevăute în următoarele Hotărâri ale Consiliului Local Cernat:

– Hotărârea Consiliului Local Cernat nr. 86/ 2017.
B. Atribuţiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale compartimentelor care funcţionează la nivelul Primăriei Cernat:

1. Atruibuţiile Consiliului Local Cernat, ale primarului comunei Cernat, precum şi cele ale secretarului comunei sunt cele prevăzute în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuţiile veceprimarului comunei Cernat, stabilite în urma delegării unor atribuţii de către primarul comunei,
Atribuţiile secretarului comunei Cernat sunt dezvoltate în Fişa postului.
2. Atruibuţiile compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate al primarului sunt stabilite Hotărârea Consiliului Local Cernat aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat.

C. Programul de funcţionare:

1. Programul general de funcţionare al Primăriei Cernat şi programul general de lucru al angajaţilor de la nivelul Primăriei Cernat este următorul:

– luni – joi: 8.00-16.00 (fără pauză de masă), miercuri 8.00-17.00
– vineri: 8.00-14.00 (fără pauză de masă).

2. Persoanele desemnate pentru desfăşurarea activităţilor privind lucrul cu publicul, conform Planul de acţiune pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul la nivelul Primăriei comunei Cernat, au următorul program cu publicul:

– luni: 8.00 – 16.30
– marţi, joi, vineri: 8,30 – 16,00.
– miercuri: : 8,30 – 17,00.

3. Persoana desemnată cu difuzarea informaţiilor de interes public va comunica informaţiile solicitate verbal în cadrul următorului program:

– luni: 15.00 – 16.00
– marţi, miercuri, joi, vineri: 8,30 – 9,30.

D. Programul de audienţe al persoanelor care ocupă funcţii de conducere în cadrul Primăriei Cernat

Viceprimar: miercuri – între orele 9.00 – 12.00.
Secretar: vineri- între orele 9.00 – 12.00.

III. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes publice:

A. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii:

Primar:
Viceprimar: Fabian Sandor
Secretar: Kopis Csilla Bea

B. Numele si prenumele funcţionarul public responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Kopis Csilla Bea – secretar al comunei Cernat.

IV. Coordonatele de contact ale comunei Cernat / Primariei Cernat/Consiliului Local Cernat:

Primăria Cernat,
527070,
Localitatea Cernat,
Str. Principală, nr.456,
Jud. Covasna,
Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488
e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com – comunacernat@yahoo.com

V. Sursele financiare:

Veniturile bugetare locale se constituie din:
1. venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
2. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
3. subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
4. donatii si sponsorizari.

Bugetul general al comunei Cernat pentru anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Cernat nr.6/2018 şi constituie anexă la hotărârea respectivă.

Bilanţul contabil pentru anul 2017 se poate consulta la sediul autorităţii.

VI. Programe şi strategii proprii:

Hotărârea privind aprobarea strategiei privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei Cernat jud. Covasna pe următorii 10 ani – 2011-2020. a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Cernat nr.33/2010 şi constituie anexă la hotărârea respectivă.

VII. Lista cuprinzand documentele de interes public:

A. LISTAcuprinzând informatiile publice care se comunica din oficiu

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si funcționarea comunei Cernat / Primariei Cernat / Consiliului Local Cernat;
2. Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale compartimentelor interne, programul de functionare, programul audientelor;
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes public;
4. Coordonatele de contact ale comunei Cernat / Primaria Cernat / Consiliului Local Cernat, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail si adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil si taxele si impozitele locale ;
6. Programe si strategii proprii;
7. Lista cuprinzand documentele de interes public;
8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Cernat care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public potrivit legii, sau altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;
9. Modalitati de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

B. LISTA cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate, prin Consiliul Local Cernat/Primarul comunei Cernat/aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001

1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local Cernat şi procesele-verbale privind desfăşurarea sedinţelor Consiliului Local Cernat (hotărârile Consiliului Local Cernat care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
2. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Cernat (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);
3. Expunerile de motive, referatele şi rapoartele de specialitate care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
4. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5. Componenţa nominala a Consiliului Local Cernat, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate;
6. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Cernat, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarlului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice organizate la nivelul comunei/consiliului local, regulamentul de ordine interioară;
7. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali precum si de catre primar şi viceprimar;
8. Documente care conţin date statistice la nivelul comunei;
9. Informarile intocmite de Primarul comunei Cernat privind Starea economico-sociala, a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-sociala, precum si informari asupra modului de aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului Local Cernat;
10. Evidenţa creditelor bugetare, informări periodice execuţie venituri, rapoarte execuţie venituri;
11. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii, note de constatare privind respectarea programului de investiţii, procese verbale de recepţie finală, procese verbale de recepţie calitativă;
12. Procese-verbale de constatare avarii la reţele edilitare, procese verbale de verificare a serviciilor publice de la nivelul Primăriei/comunei, note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente;
13. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
14. Publicaţiile de căsătorie;
15. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
16. Propuneri de la cetateni;
17. Declaraţiile de avere şi interese ale diferitelor categorii de angajaţi din cadrul Primăriei Cernat;
18. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;
19. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;
20. Lista proceselor-verbale de constatare a contraventiilor;
21. Documentele privind repartizarea spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;
22. Minutele dezbaterilor publice;
23. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii; Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);
24. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;
25. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;
26. Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta sociala a persoanelor varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale;
27. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficarilor ajutorului social;
28. Lista achizitiilor publice si a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate;
29. Dosarul achizitiilor publice, a altor licitaţii publice sau concesionări, închirieri efectuate, inclusiv contractele de achizitii de bunuri lucrări sau servicii şi procesele-verbale de adjudecare;
30. Documentaţii privind schimburile de teren efectuate;
31. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;
32. Doceumente privind organizarea concursurilor pentru posturile vacante;
33. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului Local Cernat, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata;
34. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate, infratirea cu alte comunitati din strainatate, programe ale unor vizite bilaterale;
35. Lista asociatiilor de proprietari;
36. Lista de prioritati pentru repartizarea locuintelor;
37. Lista certificatelor de producator eliberate;
38. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
39. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;
40. Informatii despre programele cu finantare externa/internă, rambursabile/nerambursabile, cu/fără cofinanţare locală;
41. Registrele agricole;
42. Actele care au stat la baza constituirii sau reconstiturii dreptului de proprietate;
43. Lista cuprinzand informatiile publice care se comunica din oficiu, lista documentelor de interes public produse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Cernat, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu, si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001, lista cu documentele emise si/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Cernat care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public, buletinele informative anuale.

VIII. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin Consiliul Local Cernat/Primarul comunei Cernat/ aparatul de specialitate al primarului, potrivit legii:

1. Documentele care conţin informaţii cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, precum şi hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului în măsura în care acestea au caracter individual se comunică numai persoanei la care se referă sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;
2. Deliberarile Consiliului Local in cazurile in care, potrivit legii, s-a aprobat ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele însoţitoare intocmite in aceste situatii;
3. Documente de stare civila care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte si certificate de nastere, de deces, precum si copii ale acestora, dosare de casatorie, mentiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea, cu exceptia situatiilor statistice referitoare la actele si faptele de stare civila inregistrate la nivelul comunei;
4. Informaţii cuptinse în documentele de identitate ale persoanelor (care au ajuns în baza de dată al autorităţii), precum si documentele care au stat la baza eliberarii acestora;
5. Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civila, inregistratre tardiva a nasterii, moarte prezumata;
6. Prelucrari de date cu caracter personal, fara consintamantul persoanei vizate;
7. Procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;
8. Certificatele de urbanism;
9. Autorizaţiile de construire;
10. Cererile, petitiile, precum si reclamatiile si sesizarile adresate Primariei Cernat, Primarului si Consiliului Local Cernat, fara acordul semnatarilor;
11. Informatiile cu privire la impozitele is taxele locale, alte obligatii ale plătitorilor, care tin de păstrarea secretului fiscal;
12. Informatii primite de la banci, organe de politie, institutii care gestioneaza registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidential;
13. Documentele care se intocmesc potrivit Legii protectiei civile nr. 481/2004 precum si documentele Comitetului local Cernat pentru situatii de urgenta, intocmite in baza actelor normative in vigoare;
14. Documentele cu caracter militar care se intocmesc in baza H.G.R.nr. 25/1996;
15. Documentele care se intocmesc in baza Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestari servicii in interes public;
16. Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Cernat;
17. Contracte civile, administrative, daca acestea contin clauze de confidentialitate;
18. Rapoartele de audit intern si procesele verbale de control;
19. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in dosarele Compartimentului juridic, care fac obiectul unor dosare solutionate definitiv si irevocabil;
20. Documentele care privesc persoanele fizice, aflate in arhiva proprie;
21. Informatiile cu privire la datele personale ale salariatilor si functionarilor publici din cadrul Primăriei Cernat, daca actele normative in vigoare nu prevad altfel;
22. Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a datelor.

IX. Modalitati de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a răspunde în scris la solicitările primite, în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii în baza legii Legii nr. 544/2001.
În cazul în care durata necesarã pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
Dacă informaţia pe care o solicitaţi este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veţi fi înştiinţat în scris despre acest fapt.
In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalulului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.
Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din lege.
Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
Hotararea tribunalului este supusa recursului.
Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

VICEPRIMAR
FABIAN SANDOR