Finantari nerambursabile

Program anual și anunț de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive, din bugetul Comunei Cernat  pe anul 2018, conform Legii nr. 350/2005

Program anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile

Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile este valabil pentru anul 2018.

Autoritatea finanțatoare: comuna Cernat , prin Consiliul Local Cernat, cu sediul în comuna Cernat,sat. Cernat nr. 456, județul Covasna, acordă finanțări nerambulsabile pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Domeniul de intervenție selectată este: sport.

Beneficiari direcți:

  • persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial;
  • asociații ori fundații constituite conform legii.

Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Comuna Cernat , județul Covasna și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte.

Bugetul finanțării  nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local  nr. 6/15.02.2018 este de 10.000 lei pentru domeniul proiectelor sportive.

Prevederile finale: Programul anual și Anunțul de participare la selecția de proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central și în două cotidiene locale  și pe site-ul autorității publice finanțatoare: www.csernaton.ro.

 

 

Anunț de participare

 

 

Consiliul Local Cernat, județul Covasna anunță concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfășurate în anul 2018, pentru programele, proiectele de sport după cum urmează:

Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii.

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iar aportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate.

Un solicitant poate sa depună cel mult 3 proiecte.

La elaborarea documentațiilor și la derularea finanțării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

La proiectele pentru programe și manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, a hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

În conformitate cu art. 20. alin. 2 din Legea  nr. 350/2005, din motive de urgenta, respectarea termenului prevazut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile. Motivele reducerii termenului prevazut la alin. (1). se datorează faptului că unele proiecte propuse spre finanțare se derulează la începutul anului 2018.

Data limită de depunere a proiectelor  până la data de 27.04.2018, orele 14.00.

 

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei comunei Cernat , sau expediate prin poștă cu sosire până la data și ora depunerii.

 

Informații suplimentare pot fi obținute la Primaria comunei Cernat , Compartimentul Relații cu Publicul, 527070, Cernat,  nr. 456, tel./fax: 0267 367501, e-mail: comunacernat@yahoo.com și csernatonkozseg@yahoo.com.

Documentația poate fi descărcată de pe site-ul: www.csernaton.ro.

Bugetul finanțării  nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul Local  nr. 6/15.02.2018 este de 10.000 lei.

Finanțarea  nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local Cernat și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte.

Selecția ofertelor se realizează de către comisia de selecție constituite la nivelul Consiliului Local Cernat , respectiv Comisia pentru activităţi economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, conform legislației în vigoare.

Perioada de selecție  și evaluarea  a proiectelor : 27 aprilie – 2 mai  2018.

 

            Criteriile de evaluare a proiectelor depuse pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru programele sportive din bugetul Consiliului Local  sunt:

a.) Sportul de performanță

Nr. crt. CRITERIU   PUNCTAJ MAXIM
1. Relevanța proiectului sportiv 40
  Gradul de vizibilitate al proiectului și aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local de performanță Fotbal 40
  Futsal 40
  Tenis de masă 15
  Alte ramuri sportive 10
2. Conținutul, anvergura proiectului 70
Încadrarea proiectului pe nivele și în sistem valoric: local, județean, interjudețean, național, internațional, popularitatea ramurii sportive Fotbal 70
  Futsal 40
  Tenis de masă 15
  Alte ramuri sportive 2
3. Capaciatatea de realizare a programului 5
4. Bugetul și eficacitatea costurilor 5
5. Rezultatul/impactul proiectului sportiv 30
Rezultatul individual obținut de sportivi în ierarhiile stabilite la nivel local, județean, interjudețean, național și internațional Handbal 8
  Tenis de masă 8
  Alte ramuri sportive 5
Rezultatul pe echipe obținut în ierarhiile stabilite la nivel local, județean, interjudețean, național și internațional Fotbal 30
  Futsal 15
  Tenis de masă 8
  Alte ramuri sportive 5
PUNCTAJ TOTAL MAXIM 150

            Valoarea în lei a 1 punct, respectiv punctajul minim de finanțare va fi stabilită de către Comisia de evaluare în funcție de bugetul aprobat pentru categoria de programe în cauză.

            Valoarea minimă de finanțare este de 1.000 lei.