2013
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2013 12 februarie 2013 Hot. privind acoperirea deficitului bugetar local al comunei Cernat cu excedentul din 2012.
2/2013 12 februarie 2013 Hot. privind aprobarea utilizării sumei de 1.000.000 lei din fondul rulment pentru finanţarea acţiunii de dezvoltare.
3/2013 12 februarie 2013 Hot. privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul com. Cernat.
4/2013 12 februarie 2013 Hot. privind modificarea art. 1. la Hot. C.L. nr. 23/2010
5/2013 28 februarie 2013 Hot. privind prelungirea valabilităţii PUG-com. Cernat până la 30.12.2015.
6/2013 28 februarie 2013 Hot. privind majorarea capitalului social al SC.GOSP-COM SRL.
7/2013 28 februarie 2013 Hot. pentru aprobarea Regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
8/2013 28 februarie 2013 Hot. privind aprobarea Măsuri şi acţiuni pentru optimizarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul com. Cernat.
9/2013 28 februarie 2013 Hot. privind reglementarea utilizării focului deschis şi a fumatului pe teritoriul unităţii adm. teritoriale Cernat.
10/2013 28 februarie 2013 Hot. privind aprobarea reguli şi dispoziţii de apărare impotriva incendiilor, pentru domeniul public şi privat al com. Cernat.
11/2013 27 martie 2013 Hot. privind modificarea inventarului al bunurilordin domeniul public şi însuşirea acesteia.
12/2013 27 martie 2013 Hot. privind stabilirea programului de audienţe al consilierilor locali în cadrul Consiliului Local Cernat.
13/2013 27 martie 2013 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
14/2013 15 aprilie 2013 Hot. privind aprobarea bugetului general al com. Cernat pe anul 2013.
15/2013 15 aprilie 2013 Hot. pentru aprobarea criteriile pentru satbilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă pentru tineri destinate închirierii, în comuna Cernat.
16/2013 21 mai 2013 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012.
17/2013 21 mai 2013 Hot. privind aprobarea exploatării  şi valorificării  materialului lemnos provenit din păşunea comunală.
18/2013 21 mai 2013 Hot. privind aprobarea racordării populaţiei la conducta de canalizare menajeră realizat în com. Cernat prin Măsura 322 al U.E.
19/2013 27 iunie 2013 Hot. privind aprobarea listei solicitanţilor, rezultată în urma departajării, conf. Criteriilor aprobate, care au acces la locuinţele pentru tineri, destinat închirierii în vederea rep. locuinţelor disponibile construite prin A.N.L.
20/2013 27 iunie 2013 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă 01.07.2013-Mágori István
21/2013 29 iulie 2013 Hot. privind aprobarea Organigramei, numărului de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului.
22/2013 29 iulie 2013 Hot. privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe trim. II. 2013.
23/2013 30 august 2013 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
24/2013 30 august 2013 Hot. privind aprobarea exploatării mat. lemnos  din pădurea Primăriei Cernat.
25/2013 30 august 2013 Hot. privind aprobarea proiectul contactului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare cu anexe
26/2013 31 octombrie 2013 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
27/2013 31 octombrie 2013 Hot. privind aprobarea exploatării materialului lemnos din pădurea comunală.
28/2013 31 octombrie 2013 Hot. privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe trim. III.2013.
29/2013 31 octombrie 2013 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
30/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile., impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2014.
31/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2104.
32/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind aprobarea limitelor ale venitului potenţiale ce se pot obţine din vaorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ  categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii pe anul 2014.
33/2013 16 decembrie 2013 Hot. pentru aprobarea planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi provenit din surse  agricole la nivelul comunei Cernat.
34/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.
35/2013 16 decembrie 2013 Hot. privind aprobarea ‘’Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietate publică sau privată a comunei Cernat  în vederea instalării, intreţinerii, inlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acesteia.’’
2014
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind aprobarea  bugetului local general pe anul 2014 la comunei  Cernat.
2/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2013.
3/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind preluarea excedentului din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităților finanţate integral din venituri proprii la finele anului 2013, ca venit la bugetul local.
4/2014 30 ianuarie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent şi finanţarea unor investiţii din competenţa aut. ale adm. -publice locale.
5/2014 30 ianuarie 2014 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
6/2014 13 februarie 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe tirm.  IV. 2013.
7/2014 13 februarie 2014 Hot. privind aprobarea reţelei şcolare al com. Cernat pe anul  şcolar 2014-2015.
8/2014 13 februarie 2014 Hot. pentru exploatării şi valorificării materialului lemnos din pădurea  primăriei Cernat.
9/2014 31 martie 2014 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin  domeniului public al com. Cernat jud. Covasna.
10/2014 31 martie 2014 Hot. privind aprobarea capacităţii de păşunat referitor la trupurilor de păşune din domeniul public şi privat al com. Cernat jud. Covasna.
11/2014 31 martie 2014 Hot. privind aprobarea exploatării materialului lemnos din pădurea comunală în vederea valorificării.
12/2014 31 martie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
13/2014 31 martie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent , pentru finanţarea unor investiţii din competenţa autorităţii ale adm. publice locale.
14/2014 24 aprilie 2014 Hot. privind alipirea imobilelor propr. comuna Cernat situat în intravilan evidenţiat în CF. 23057 Cernat, nr. top.434/2, 433/2 şi în CF. 23058 Cernat nr. top.434/1/3 prin unificarea CF-urilor.
15/2014 24 aprilie 2014 Hot. privind aprobarea exploatării materialul lemnos din pădurea Primăriei Cernat, în vederea valorificării-139 mc.
16/2014 24 aprilie 2014 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
17/2014 28 mai 2014 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
18/2014 28 mai 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2013.
19/2014 28 mai 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I. 2014.
20/2014 28 mai 2014 Hot. privind  aprobarea rectificării bugetului local pe 2014.
21/2014 28 mai 2014 Hot. privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul judeţean de reabilitare şi modernizare baza sportivă, cămin cultural şi sediile disp. medical  din com. Cernat în perioada 2014-2016.
22/2014 18 iunie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
23/2014 2 iulie 2014 Hot. pentru modificarea şi completarea  inventarului bunurilor ce aparţine domeniului public al comunei şi însuşirea acesteia.
24/2014 2 iulie 2014 Hot. privind finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale din bugetul local în comuna Cernat.
25/2014 2 iulie 2014 Hot. privind instrumentarea proiectului ‘’Amenajare  zone verzi şi dotarea pieţei comunale din Cernat jud. Covasna.’’
26/2014 2 iulie 2014 Hot. privind însuşirea documentaţiei cadastralede identificare şi dezlipire a imobilului situat în com. Cernat nr. 1085.
27/2014 29 august 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
28/2014 29 august 2014 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. II. 2014.
29/2014 29 august 2014 Hot.. privind  aprobarea exploatării mat. lemnos din pădurea Primăriei în vederea valorificării . 92+351=423mc.
30/2014 29 august 2014 Hot. privind aprobarea utilizării fondului de rulment -706.000 lei.
31/2014 29 august 2014 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru trei luni.  Nagyoláh Ernő-Lázár.
32/2014 30 septembrie 2014 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare ofertelor pentru atribuirea contract de achiziţie publice privind lucrarea ‘’Casa  multifuncţională sătească satul Albiş şi Icafalău.
33/2014 30 septembrie 2014 Hot. privind aprobarea PUZ – privind zona agricolă şi de servicii Cernat.
34/2014 30 septembrie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
35/2014 30 septembrie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent  pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
36/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind desemnarea consilierilor local în Consiliul de administraţie la Şcoala Generală  Végh Antal din Cernat.
37/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Casa  multifuncțională sătească Icafalău.’’
38/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind înfiinţarea Centrului de informarea Turistică şi Regulamentul de funcţionare.
39/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
40/2014 30 octombrie 2014 Hot. privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
41/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind constatarea încetării de drept  a unui mandat de consilier local şi declarare vacant locul de consilier local al domnului  Dombi János-Zoltán din lista UDMR.
42/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind validarea mandatului de consilier local al domnului Csiszér Béla  din lista de supleanţi UDMR.
43/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozite-şi taxe locale şi alte taxe asimilate acesteia  precum şi amenziile aplicabile începând cu anul fiscal 2015.
44/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri de strictă necesitate pentru nevoile unei familii pe anul 2015.
45/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru toate pers. beneficiare de ajutor social , care prestează acţiuni de interes local în cursul anului 2015.
46/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
47/2014 18 decembrie 2014 Hot. privind aprobarea  Principalii indicatori tehnico-economici ale investiţiei ‘’Reabilitare parte carosabil[ drum comunal DC-12 km 0+050-1+610
2015
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2015 29 ianuarie 2015 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al com. Cernat jud. Covasna cu excedentul din anul 2014.
2/2015 29 ianuarie 2015 Hot. cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localităţii Cernat jud. Covasna pe anul şcolar 2015-2016.
3/2015 29 ianuarie 2015 Hot. privind aprobarea exploatării mat. lemnos din păşunea comunală , stabilirea preţului în vederea valorificării.
4/2015 29 ianuarie 2015 Hot. privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 43/2014 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozite şi taxe locale,şi alte taxe asimilate acestora precum şi amneziile aplicabile începând cu anul fiscal 2015.
5/2015 27 februarie 2015 Hot. privind aprobarea bugetului general al comunei Cernat jud. Covasna pe anul 2015.
6/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind stabilirea taxelor pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea Primăriei Cernat, de către persoane fizice şi juridice.
7/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru lucrarea ‘’Amenajarea zonei verzi  în comuna Cernat.’’
8/2015 29 aprilie 2015 Hot. pentru aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare.
9/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I. 2015.
10/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind Constituirea  Comisiei  de evaluare  a ofertelor pentru lucrarea ‘’Dotarea pieţei comunală cu pod basculă. ‘’
11/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  al comunei Cernat jud. Covasna  ‚’’Europa pentru cetăţeni .‘’
12/2015 29 aprilie 2015 Hot. privind alegerea  preşedintelui de şedinţă pentru trei luni – Virág János.
13/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea menţinerii comunei Cernat  în cadrul teritoriului LEADER Asociaţia Angustia Egyesület şi pentru perioada 2014-2020.
14/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea menţinerii Hot. nr. 24/2005 adoptat de C.L. Cernat privind însuşirea stemei comunei Cernat jud. Covasna.
15/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014.
16/2015 28 mai 2015 Hot. privind aprobarea vânzării mat. lemnos provenit din curăţirea păşunii comunale . 1 cal 10 lei, 2 cai 20 lei, remorcă 50 lei.
17/2015 28 mai 2015 Hot. pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi a acţiunilor sportive din bugetul local, legat de comuna Cernat.
18/2015 18 iunie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
19/2015 18 iunie 2015 Hot. cu privire la aprobarea utilizării cu titlu gratuit în cadrul proiectului RO-NET, a suprafeţei de teren de 10 mp. situat În satul Albiş, din domeniul public al com. Cernat, pentru SC.Telekom Romania Communications S.A.
20/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea participării com. Cernat, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic.
21/2015 19 august 2015 Hot. privind cesiunea părţilor sociale, modificarea actului constitutiv al Socităţii Salubriserv SRL. şi mandatarea reprezentantului Consiliului Local Cernat  pentru reprezentarea Consiliului în această procedură.
22/2015 19 august 2015 Hot. privind acceptarea donaţiei făcută de Gyárfás Gábor în favoarea Consiliului Local Cernat, având ca obiect autoutilitara  VW-Caddy.
23/2015 19 august 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
24/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Reabilitarea drumului  de legătură Cernat-Icafalău .’’
25/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Reabilitarea uliţă NAGYÚT km 0+000-1+060
26/2015 9 august 2015 Hot. privind aprobarea lucrării ‘’Modernizarea străzi comunale Cernat. ‘’
27/2015 19 august 2015 Hot. privind aprobarea utilizării fondului de rulment în 2015.
28/2015 19 august 2015 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
29/2015 8 septembrie 2015 Hot. pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015.
30/2015 29 septembrie 2015 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului privind bunurile care alcătuiesc domeniul public al com. Cernat.
31/2015 14 octombrie 2015 Hot. privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local de Administraţie la Şcoala Generală  ‘’Végh Antal ‘’ din Cernat.
32/2015 14 octombrie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de adjudecare a ofertelor pentru lucrarea ‚’’Construire şopron acoperit pentru utilaje .‘’
33/2015 23 octombrie 2015 Hot. pentru acceptarea donaţiei făcută în favoarea comunei Cernat de către Virág Ioan şi Kocsis Márta având ca obiect un teren intravilan de 444 mp.
34/2015 4 noiembrie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
35/2015 4 noiembrie 2015 Hot. privind aprobarea fondurilor externe nerambursabile al com. Cernat jud. Covasna în cadrul Proiect  ‘’Europa pentru Cetăţeni .’
36/2015 4 noiembrie 2015 Hot. privind participarea com. Cernat la Programul ‚’’Centrul Educaţional în jud. Covasna ‘’ din anul şcolar 2015-2016.
37/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind constituirea  Comisie de evaluare a ofertelor pentru lucrarea  ‘’Branşament de canalizare la gospodării.’’
38/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  pentru lucrarea ‚’’Reabilitare uliţă Nagyút km. 0+000-1+060 Cernat.
39/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
40/2015 16 noiembrie 2015 Hot. privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor  pentru lucrarea ‘’Modernizarea străzi comunale’’ în com. Cernat.
41/2015 27 noiembrie 2015 Hot. privind necesităţii şi oportunităţii investiţiei ‘’Reabilitarea Conacului Farkas ‘’-Comuna Cernat care se va derula în cadrul Programului PNDR-2014-2020 submăsura 7.6-Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.
42/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe locale asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2016.
43/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind aprobarea limitelor ale  veniturilor potenţiale ce se pot obţine din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile de strictă necesitate pentru beneficiarii de ajutor social pe anul 2016.
44/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind aprobarea ‚’’ Planului de acţiune sau de lucrări de interes local ‘’pentru  toate persoanele beneficiare de ajutor social pe anul 2016.
45/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind asocierea com. Cernat în calitate de membru fondator la înfiinţarea ‘’Asociaței de sprijin Trei Scaune pentru Sănătate.’’
46/2015 18 decembrie 2015 Hot. pentru aprobarea Reţelei Şcolare în com. Cernat pe anul şcolar 2016-2017.
47/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind implementarea proiectului  ‘’Dezvoltarea Infrastructurii de apă şi de apă uzată în comunele Cernat şi Dalnic. jud. Covasna.’’
48/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
49/2015 18 decembrie 2015 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ]n vederea atribuirii contractului de achiziţie publică când contractele sunt de complexitate redusă în com. Cernat jud. Covasna.
50/2015 18 decembrie 2015 Hot. privind participarea com. Cernat la programul ‘’Centrul Educaţional în jud. Covasna ‘’ în anul şcolar 2015-2016.
51/2015 18 decembrie 2015 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada următoare -3 luni-Tóth Tihamér Ödön.
52/2015 30 decembrie 2015 Hot. privind prelungirea PUG – com. Cernat până la 30.12.2018.
53/2015 30 decembrie 2015 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al com. Cernat jud. Covasna din excedentul din anul 2015.
2016
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind aprobarea bugetului general al comunei Cernat pe anul 2016.
2/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi al Staţiei de Transfer de la Târgu-Secuiesc (ST).
3/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind modificarea H.C.L. nr. 45/2015 privind asocierea com. Cernat ca membru fondator la înființarea Asociaţiei de sprijin Trei Scaune pentru Sănătate şi desemnarea unui reprezentant în acest scop.
4/2016 29 ianuarie 2016 Hot. privind aprobarea procedurii de acordarea a anulării cotei din majorările de întârziere aferente impozitelor şi a taxelor locale neachitate în termen conf. o.u. 44/2015.
5/2016 15 februarie 2016 Hot. privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer , tratare şi depozitare a deşeurilor din judeţul Covasna. precum şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Managemment Integrat al Deşeurilor (CMID) Boroşneu Mare şi a Staţiei de Transfer (ST) Târgu-Secuiesc jud. Covasna.
6/2016 26 februarie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Cernat jud. Covasna , detalierea unor poziţii şi însuşirea acesteia.
7/2016 26 februarie 2016 Hot. privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 4/2016.
8/2016 7 martie 2016 Hot. privind aplicarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate.
9/2016 17 martie 2016 Hot. privind acceptarea donaţiei făcută de Kocsis Ioan şi alţii în favoarea com. Cernat , având ca obiect teren.
10/2016 7 martie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
11/2016 7 martie 2016 Hot. privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al com. Cernat jud. Covasna , în cadrul proiect ‘’Europa pentru Cetăţeni ‘.’
12/2016 7 martie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care  face din domeniul public al comunei  şi însuşirea  acesteia.
13/2016 7 martie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarea perioadă.
14/2016 14 martie 2016 Hot. privind revocarea Hot. nr.6/2016 şi a Hot. nr. 12/2016 adoptat de Consiliul Local Cernat.
15/2016 14 martie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al com. Cernat , detalierea  unor poziţii şi însuşirea acesteia. revocat
16/2016 18 martie 2016 Hot. privind revocarea Hot. nr. 15/2016.
17/2016 18 martie 2016 Hot. privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Cernat, detalierea unor poziţii şi însuşirea acesteia.
18/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind completarea , revocarea, modificarea unor H.C.L.. Cernat –Hot. nr.8/2016 completat, Hot. nr.9/2016 revocat, Hot. nr.11/2016. completat, modificat.
19/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2015.
20/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe trim. I. 2016.
21/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind completarea H.C.L.5/2016. privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer , tratare şi depozitare a deşeurilor din jud. Covasna precum şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea serviciului de operare a Centrului  de Managemment Integrat al Deşeurilor (CMID) Boroşneu Mare şi a Staţiei de Transfer , Târgu-Secuiesc jud. Covasna.
22/2016 28 aprilie 2016 Hot. pentru finanţarea nerambursabilă  a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive din bugetul local , legat de comuna Cernat.
23/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 42/2015 privind nivelurile ale valorilor impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pe anul 2016.
24/2016 28 aprilie 2016 Hot. pentru aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se poate recolta în anul 2016 din fondul forestier , proprietate publică a comunei Cernat jud. Covasna.
25/2016 28 aprilie 2016 Hot. privind aprobarea lucrării de construcţie ‘’Zid de sprijin ‘’ în comuna Cernat jud. Covasna.
26/2016 31 mai 2016 Hot. privind aprobarea în mod gratuit a 20 mc. de lemne răşinoase Parohiei Reformată din satul Albiş pentru finalizarea casei de morminte în localitate.
27/2016 21 iunie 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr.22/2016, modificarea şi completare H.C.L. nr.25/2016 şi H.C.L. nr.26/2016.
28/2016 27 iunie 2016 Hot. privind alegerea Comisiei  de  validare a mandatelor consilierilor.
29/2016 29 iunie 2016 Hot. privind conservarea rezultatului validării mandatelor consilierilor în Consiliul local Cernat.
30/2016 24 iunie 2016 Hot. privind declararea Consiliului Local ca legal constituit.
31/2016 21 iunie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
32/2016 24 iunie 2016 Hot. privind alegerea viceprimarului comunei Cernat.
33/2016 24 iunie 2016 Hot. privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
34/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea Organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate  al primarului.
35/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea lucrării de ‘’Reabilitarea conacului FARKAS ‘’ din comuna Cernat.
36/2016 27 iulie 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr.27/2016.
37/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea preţului de referinţă aferent fiecărui partide şi al preţului de pornire la licitaţie a materialului lemnos pe picior marcat din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat.
38/2016 27 iulie 2016 Hot. privind aprobarea exploatării material lemnos marcat în pădurea com. Cernat pentru consum propriu în sezonul de iarnă 2016-2017.
39/2016 31 august 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr. 34/2016 şi H.C.L. nr. 37/2016.
40/2016 31 august 2016 Hot. privind aprobarea Organigramei, Statul de funcţii nominal al ap. de specialitate al primarului.
41/2016 31 august 2016 Hot. pentru rectificarea bugetului local pe anul 2016.
42/2016 31 august 2016 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, ptr. lucrarea  ‘’Reabilitarea drum de legătură Cernat-Icafalău şi DC 4 Cernat. ‘’
43/2016 31 august 2016 Hot. pentru constituirea Comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrarea  ‘’Modernizarea străzii  în comuna Cernat. ‘’
44/2016 31 august 2016 Hot. pentru constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru lucrări de complexitate redusă.
45/2016 4 octombrie 2016 Hot. privind aprobarea participării com. Cernat la Programul  ‘’Centrul educaţional ‘’ în jud. Covasna în anul şcolar 2016-2017.
46/2016 4 octombrie 2016 Hot. privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local Cernat în Consiliul de Administraţie la Școală Gimnazială ‘’Végh Antal ‘’ din Cernat.
47/2016 4 octombrie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
48/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Cernat pentru anul 2016.
49/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiei  ‘’Modernizare străzi în comuna Cernat’’, aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de ‚’’Modernizare străzi în comuna Cernat ‘’, aprobarea aplicării procedurii simplificate ,varianta online, precum şi desemnarea  Comisiei de evaluare şi  a expertului cooptat.
50/2016 28 decembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
51/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind acordarea lemnului de foc pentru  cabinetele medicale.
52/2016 28 octombrie 2016 Hot. privind instituirea taxei speciale de salubrizare în com. Cernat.
53/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
54/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind aprobarea Programului anual şi a anunţului de participare privind finanţarea  nerambursabilă din fonduri publice a programelor , proiectelor şi a acţiunilor culturale de tineret, şi sportive din bugetul  com. Cernat. pentru anul 2016. conf. Legii 350/2016.
55/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind aprobarea modificării Contractului de Asociere , a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘’Sistem integrat de Managemment al Deşeurilor în jud. Covasna.’’
56/2016 21 noiembrie 2016 Hot. privind revocarea H.C.L. nr.51/2016 ;i H.C.L.nr. 52/2016.
57/2016 8 decembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
58/2016 8 decembrie 2016 Hot. privind majorarea cotizaţiei com. Cernat pe anul 2016, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Cernat-Dalnic.
59/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016.
60/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al com. Cernat jud. Covasna, cu excedentul  din anul 2016.
61/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind nivelurile pentru valorile impozabile şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amneziile aplicabile pentru anul 2017.
62/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Cernat jud. Covasna, pe anul şcolar 2017-2018.
63/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea limitelor ale veniturilor potenţiale  ce se pot obţine din valorificarea bunurilor , ce depăşesc cantitativ bunurile de strictă necesitate pentru nevoile unei familii în anul 2017.
64/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea ‘’Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local’’ pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2017.
65/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind instituirea taxei speciale de salubritate în com. Cernat.
66/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii  nominal al aparatului de specialitate al primarului din com. Cernat.
67/2016 29 decembrie 2016 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2017
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2017 26 ianuarie 2017 Hot. privind desemnarea  unui reprezentant  din Consiliul Local Cernat, pentru a susţine  punctul de vedere a Consiliului Local în faţa Tribunalului  Covasna  privind dosarul nr. 13611/119/2016.
2/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea  Planului de  ocuparea a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat pentru anul 2017.
3/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea Investiţiei ‘’Reabilitarea drum de legătură Cernat-Icafalău km. 0+000-1-080 şi drum comunal DC 4 km.8+080-8+240 în com. Cernat.’’
4/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de parteneriat încheiat între com. Cernat, Fundaţia Creştină ‘’Diakonia’’’şi  Şcoala Gimnazială ‘’’Végh Antal ’’ din com. Cernat  în vedera finanţării  şi implementării  în comun a programului ‘’Centru educaţional  şcoală după şcoală.’’
5/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea Organigramei , numărului de personal  şi statul de funcţii nominal al aparatului de specialitate al primarului com. Cernat.
6/2017 1 februarie 2017 Hot. privind angajarea unui avocat care să reprezinte  interesele comunei Cernat în Dosarul nr.
7/2017 1 februarie 2017 Hot. pentru revocarea H.C.L. 63/2016 adoptat de Consiliul Local al comunei Cernat , considerat nelegală.
8/2017 1 februarie 2017 Hot. privind aprobarea investiţiei ‘’Zid de sprijin ‘’în com. Cernat.
9/2017 8 martie 2017 Hot. privind aprobarea participării com. Cernat , jud. Covasna  la Programul Naţional de Dezvoltare Locală  programul ‘’Modernizarea  satului românesc ‘’
10/2017 8 martie 2017 hot. privind aprobarea devizului general , cofinanţării proiectului şi indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei ‘’Reabilitarea clădirii şcolare în com. Cernat, jud. Covasna.’’
11/2017 8 martie 2017 Hot. privind aprobarea devizului general  cofinanţări proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei  ‘’Modernizarea drumului de interes local în comuna Cernat, jud. Covasna.’’
12/2017 8 martie 2017 Hot. privind modificarea Hot. Consiliului Local nr. 59/2016 şi nr. 61/2016 adoptate de Consiliul Local al com. Cernat.
13/2017 30 martie 2017 Hot. cu privire la aprobarea bugetului local al com. Cernat, jud. Covasna, pe anul 2017.
14/2017 30 martie 2017 Hot. privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 411,86 ha păşune, din domeniul privat al com. Cernat.
15/2017 30 martie 2017 Hot. privind implementarea proiectului ‘’Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată’’ în com. Cernat , jud. Covasna
16/2017 30 martie 2017 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
17/2017 27 aprilie 2017 HOT. privind participarea com. Cernat la Programul Leader, măsura 1.1. ‘’Investiții  în renovarea şi dezvoltarea satelor .’’ Revocat prin HCL 46/2017
18/2017 27 aprilie 2017 Hot. privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la investiția ‘’Reabilitarea  Conacului Farkas. ‘’
19/2017 25 mai 2017 Hot. privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
20/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea PUZ – privind zona agricolă – depozit agricol în com. Cernat, jud. Covasna. Revocat prin HCL 37/2017
21/2017 25 mai 2017 Hot. privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unei acord de principiu în vederea cumpărării unei bun imobil , Casa de cultură şi teren în suprafaţa de2133 mp.
22/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea Programului  anual şi a anunţului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a progr. , proiectelor şi a acţiunilor culturale şi sportive de tineret pe anul 2017.
23/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economici, aferente investiţiei de’’ Reabilitare drum de legătură Cernat-Icafalău km. 0+000-1-080, şi drum comunal DC 4 km. 8+0.80-8+240 în comuna Cernat ‘ documentaţiei de atribuire a contractului.
24/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea valorii finale de investiţie a proiectului ‘’Reabilitarea Conacului Farkas ‘’.
25/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema  de proiectare  în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice , faza Dali pentru investiţia’’ Reabilitarea clădirii şcolare.’’
26/2017 25 mai 2017 Hot. privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice , faza Dali şi a investiţiei ”Realizarea scară exterioară grădiniță nr.2”
27/2017 21 iunie 2017 Hot. privind acordul de principiu al C.L. în vederea realizării reţelei de alimentare cu apă potabilă în satul Albiş, până la finalizarea investiţiei  prevăzută la proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în comunele Cernat și Dalnic, județul Covasna”
28/2017 29 iunie 2017 Hot. privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
29/2017 29 iunie 2017 Hot. privind aprobarea recalculării chiriilor locuinţelor ANL.
30/2017 29 iunie 2017 Hot. privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului SC. GOSP-COM. SRL.
31/2017 29 iunie 2017 Hot. cu privire la modificarea H.C.L. nr. 5/2017 privind aprobarea Organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului din com. Cernat.
32/2017 29 iunie 2017 Hot. privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate recolta în anul 2017 din fondul forestier , proprietate publică a com. Cernat.
33/2017 29 iunie 2017 Hot. pentru alegerea preşedintelui de şedinţă.
34/2017 29 iunie 2017 Hot. cu privire la aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema. de Proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economici faza Dali, şi investiţia ‘’Modernizare drum în comuna Cernat.’’
35/2017 13 iulie 2017 HCL privind  modificarea Anexei la Hotărârea a Consiliului Local nr. 15/2017implementarea proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în comunele Cernat și Dalnic, județul Covasna”
36/2017 13 iulie 2017 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă
37/2017 13 iulie 2017 HCL privind revocarea Hotărârii Nr. 20/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona agricolă – Depozit agricol”, din  comuna Cernat  judeţul Covasna, considerat nelegal
38/2017 13 iulie 2017 HCL privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona agricolă – Depozit agricol”, din  comuna Cernat  judeţul Covasna
39/2017 13 iulie 2017 HCL privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Cernat și în administrarea Consiliului Local Cernat, a imobilului în suprafață de 29.099 mp, situat în intravilanul localității Cernat, județul Covasna Revocat prin HCL 44/2017
40/2017 26 iulie 2017 HCL privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
41/2017 26 iulie 2017 HCL privind stabilirea cuantumului maxim al indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cernat
42/2017 26 iulie 2017 HCL privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat
43/2017 30 august 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
44/2017 30 august 2017 HCL privind revocarea HCL  nr. 39/2017 privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Cernat și în administrarea Consiliului Local Cernat, a imobilului în suprafață de 29.099 mp, situat în intravilanul localității Cernat, județul Covasna, adoptat de Consiliul Local al comunei Cernat
45/2017 30 august 2017 HCL privind  modificarea Anexei la HCL nr. 38/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, privind „Zonă agricolă – depozit agricol” în comuna Cernat, judeţul Covasna
46/2017 30 august 2017 HCL privind revocarea HCL  nr. 17/2017 adoptat de Consiliul Local al comunei Cernat, considerat inoportun și nelegal
47/2017 30 august 2017 HCL privind aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin cultural, în suprafaţă de 2133 mp, identificat prin CF nr. 30280, situat în comuna Cernat, judeţul Covasna
48/2017 30 august 2017 HCL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, a unor terenuri situate în intravilanul comunei Cernat, jud. Covasna
49/2017 28 septembrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
50/2017 28 septembrie 2017 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
51/2017 28 septembrie 2017 HCL privind modificarea HCL Cernat nr. 41/2017 privind stabilirea cuantumului maxim al indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Cernat
52/2017 28 septembrie 2017 HCL cu privire la reducerea capitalului social la S.C. Gosp-Com S.R.L.  Târgu Secuiesc
53/2017 28 septembrie 2017 HCL privind revocarea HCL Cernat nr. 48/2017 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, a unor terenuri situate în intravilanul comunei Cernat, jud. Covasna
54/2017 28 septembrie 2017 HCL privind abrogarea art. 4 la HCL Cernat 47/2017 cu privire la aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin cultural, în suprafaţă de 2133 mp, identificat prin CF nr. 30280, situat în comuna Cernat, judeţul Covasna Modificat prin HCL 64/2017
55/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea contractului de finanțare, a valorii de investiţie, precum și a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului ce va fi acordat proiectului DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN COMUNELE CERNAT SI DALNIC, JUDETUL COVASNA
56/2017 28 septembrie 2017 HCL privind modificarea art. 7 al HCL Cernat nr  26/2009 privind  asocierea comunei Cernat cu alte unităţi administrativ-teritoriale în judeţul Covasna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”
57/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, județul Covasna”
58/2017 28 septembrie 2017 HCL privind modificarea art. 1 la HCL Cernat nr. 43/2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
59/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea proiectului Actului adițional la Contractul de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și implementării în comun a programului ”Centru educațional școală după școală”
60/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”
61/2017 28 septembrie 2017 HCL privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE  în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ”Modernizare ulița Kisut km 0+365-1+760, în localitatea Cernat”
62/2017 18 octombrie 2017 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă Lukacs Tibor Attila
63/2017 18 octombrie 2017 HCL privind nominalizarea și delegarea domnului viceprimar Fabian Sandor pentru relația cu AFIR, în cadrul derulării proiectului ”Reabilitarea Conacului Farkas”
64/2017 18 octombrie 2017 HCL privind modificarea HCL Cernat 54/2017 privind abrogarea art. 4 la HCL Cernat 47/2017 cu privire la aprobarea preţului de cumpărare a imobilului Cămin cultural, în suprafaţă de 2133 mp, identificat prin CF nr. 30280, situat în comuna Cernat, judeţul Covasna
65/2017 18 octombrie 2017 HCL privind aprobarea documentația cadastrală de actualizare a imobilelor care aparțin domeniul public al comunei Cernat Modificat prin 72/2017
66/2017 31 octombrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
67/2017 31 octombrie 2017 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat REVOCAT prin HCL 75/2017
68/2017 31 octombrie 2017 HCL privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Cernat, jud. Covasna REVOCAT prin HCL 89/2017
69/2017 31 octombrie 2017 HCL privind aprobarea măsurilor pentru îmbunătățirea sistemului de intervenție la nivelul Comunei Cernat, județul Covasna
70/2017 31 octombrie 2017 HCL privind reactualizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Cernat, județul Covasna
71/2017 13 noiembrie 2017 HCL privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Cernat
72/2017 13 noiembrie 2017 HCL privind modificarea HCL Cernat nr. 65/2017 privind aprobarea documentația cadastrală de actualizare a imobilelor care aparțin domeniul public al comunei Cernat
73/2017 13 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea achiziţionării serviciului „Exploatare a masei lemnoase aflate în proprietatea Comunei Cernat” prin achiziție directă
74/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
75/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat
76/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea investiţiei ”Reabilitare clădiri şcolare în Comuna Cernat, judeţul Covasna”
77/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea investiţiei ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna”
78/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizului general,aprobarea cofinanţării  proiectului şi aprobarea DALI  pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna”
79/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici şi a devizului general,aprobarea cofinanţării  proiectului şi aprobarea DALI  pentru proiectul ”Reabilitare clădiri şcolare în Comuna Cernat, judeţul Covasna”
80/2017 22 noiembrie 2017 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
81/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind modificarea art. 7 din HCL Cernat nr. 26/2009 privind  asocierea comunei Cernat cu alte unităţi administrativ-teritoriale în judeţul Covasna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Covasna”
82/2017 22 noiembrie 2017 HCL privind aprobarea Regulamentului de premiere al elevilor din învăţământul preuniversitar din comuna Cernat, care au obţinut rezultate deosebite la competiții școlare judeţene,  interjudeţene sau regionale
83/2017 20 decembrie 2017 HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
84/2017 20 decembrie 2017 HCL privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018 Modificat prin HCL 10/2018
85/2017 20 decembrie 2017 HCL privind organizarea programului de audiențe acordate de către consilierii locali
86/2017 20 decembrie 2017 HCL privind modificarea HCL nr.31/2017, referitor la aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat Modificat prin HCL 11/2018
87/2017 20 decembrie 2017 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 40/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat
88/2017 20 decembrie 2017 HCL privind aprobarea „Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local”, pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2018.
89/2017 20 decembrie 2017 HCL privind revocarea HCL Cernat nr. 68/2017 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei Cernat, jud. Covasna
90/2017 28 decembrie 2017 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă Toth Tihamér Ödön
91/2017 28 decembrie 2017 HCL privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al comunei Cernat judeţul Covasna, cu excedentul din anul 2017.
92/2017 28 decembrie 2017 HCL privind aprobarea participării comunei Cernat la Programul județean pentru sprijinirea Programului „Școală după școală”
2018
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2018 8 ianuarie 2018 HCL cu privire la stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat începând cu 1 ianuarie 2018 Modificat prin HCL 9/2018
2/2018 8 ianuarie 2018 HCL privind modificarea art. 5 din HCL Cernat nr. 10/2012 privind  la aprobarea participării comunei Cernat, în calitate de membru fondator la constituirea “ASOCIAŢIEI  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ AGROSIC KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”
3/2018 8 ianuarie 2018 HCL privind aprobarea încheierii unui contract de servicii
4/2018 8 ianuarie 2018 HCL cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localităţii Cernat, judeţul Covasna, pe anul şcolar 2018-2019
5/2018 8 ianuarie 2018 HCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat, pentru anul 2018
6/2018 15 februarie 2018 HCL cu privire la aprobarea bugetului local al comunei, Cernat judeţul Covasna, pe anul 2018
7/2018 15 februarie 2018 HCL pentru aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Agrosic Közösségek Közti Társulás
8/2018 15 februarie 2018 HCL pentru aprobarea completării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”
9/2018 15 februarie 2018 HCL cu privire la modificarea HCL Cernat nr. 1/2018 cu privire la  stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cernat și Consiliul Local Cernat, începând cu 1 ianuarie 2018
10/2018 15 februarie 2018 HCL cu privire la modificarea HCL Cernat nr. 84/2017 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2017
11/2018 15 februarie 2018 HCL privind modificarea HCL nr.86/2017, referitor la aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat
12/2018 15 februarie 2018 HCL privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate  recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat, județul Covasna.
13/2018 15 februarie 2018 HCL privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat
14/2018 15 februarie 2018 HCL privind casarea unor mijloace fixe și obiective de inventar din patrimoniul comunei Cernat Revocat HCL 26/2018
15/2018 22 martie 2018 HCL cu privire la modificarea Anexei la HCLCernat nr.10/2018 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impotite şi taxe.
16/2018 22 martie 2018 HCL privind revocarea HCL Cernat nr.5/2018 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului com. Cernat pentru anul 2018
17/2018 22 martie 2018 HCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat, pentru anul 2018. Modificat prin HCL 32/2018
18/2018 22 martie 2018 HCL cu privire la modificarea Anexei HCL Cernat nr1/2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale din Administr.din aparatul propriu al Primăriei comunei Cernat şi Consiliul Local Cernat, începând cu Ianuarie 2018.
19/2018 22 martie 2018 HCL privind angajarea unui avocat care să reprezinte  interesele Cernat.
20/2018 22 martie 2018 HCL cu privire la rectificarea Bugetului Local pe anul 2018.
21/2018 22 martie 2018 HCL privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare în vederea elaborării document. tehnico-economice (faza DALI) pentru investiţia „Reabilitarea si extinderea şcolii gimnaziale Bod Péter ”din com. Cernat , judeţul Covasna
22/2018 22 martie 2018 HCL privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare în vederea elaborării document. tehnico-economice (faza DALI) pentru investiţia „Reabilitarea Căminului Cultural Petőfi Sándor”din com. Cernat , judeţul Covasna.
23/2018 22 martie 2018 HCL privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare î vederea elaborării document. tehnico-economice (faza DALI) pentru investiţia „Amenajarea Sistemului de trotuare în comuna Cernat, de-a lungul Drumului Naţional DN 11.”
24/2018 22 martie 2018 HCL privind aprobarea fazelor Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare în vederea elaborării document. Tehnico-economice (faza DALI), pentru investiţia ”Reabilitarea Pod Kandia'” in comuna Cernat, jud. Covasna.
25/2018 22 martie 2018 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat
26/2018 22 martie 2018 HCL privind revocarea HCL Cernat nr. 14/2018 privind casarea unor mijloace fixe şi obiective de inventar din patrimoniul comunei Cernat.
27/2018 22 martie 2018 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă D-ul consilier Csáki Béla, pentru a semna Hotărârile acestuia în perioada Aprilie-Iunie 2018.
28/2018 22 martie 2018 HCL privind modificarea HCL Cernat nr 79/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnoco-economici şi a dDevizului General , aprobarea cofinanţării proiectului şi aprobarea DALI pentru proiectul „Reabilitarea clădirii şcolare” în comuna Cernat,judeţul Covasna.
29/2018 19 aprilie 2018 HCL privind implementarea proiectului „Achiziţionare Autocamion echipat pentru Gospodărirea Comunală” în comuna Cernat.
30/2018 19 aprilie 2018 HCL privind aprobarea Programului anual şi a anunţului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a Programelor , Proiectelor şi acţiunilor sportive de tineret din bugetul comunei Cernat pe anul 2018, conf. Legii nr. 350/2005
31/2018 19 aprilie 2018 HCL privind actualizarea Planului de Analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Cernat, judeţul Covasna
32/2018 19 aprilie 2018 HCL privind modificarea Anexei la HCL nr.17/2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, comuna Cernat, judeţul Covasna.
33/2018 31 mai 2018 HCL cu privire la rectificarea bugetului Local pe anul 2018.
34/2018 31 mai 2018 HCL privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2016.
35/2018 31 mai 2018 HCL privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017.
36/2018 31 mai 2018 HCL privind aprobarea Programului de Măsuri de Gospodărire a localit. a comunei Cernat, judeţul Covasna. Revocat
37/2018 31 mai 2018 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat .
38/2018 31 mai 2018 HCL privind modificarea HCL nr.11/2018, referitor la aprobarea Organigramei, numărul de persoane şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat.
39/2018 31 mai 2018 HCL cu privire la actualizarea membriilor Serviciului Voluntar de Situaţii de Urgenţă de la nivelul comunei Cernat.
40/2018 31 mai 2018 HCL privind apobarea Regulamentului e organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Cernat, judeţul Covasna.
41/2018 31 mai 2018 HCL privind circulaţia autovehiculelor de mare tonaj, şi a tractoarelor pe sectorul drum DC4 , comuna Cernat
42/2018 25 iunie 2018 HCL cu privira la rectificarea Bugetului Local pe anul 2018.
43/2018 25 iunie 2018 HCL cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului din comuna Cernat.
44/2018 25 iunie 2018 HCL privind aprobarea documentului de atribuire a contract. de servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru proiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat, judeţul Covasna” , aprobarea aplicării procedurii simplificate , varianta online, precum şi desemnarea Comisiei de Evaluare şi a experţiilor cooptaţi.
45/2018 25 iunie 2018 HCL privind alegerea preşedintelui de şedinţă  D-ul consilier Könczei Károly Csaba.
46/2018 12 iulie 2018 HCL  cu privire la rectificarea Bugetului Local pe anul 2018.
47/2018 12 iulie 2018 HCL privind aprobarea Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile al comunei Cernat, judeţul Covasna, în cadrul „Proiect Strengthen fellow ship to foster point perspectives ” depus în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni. „
48/2018 12 iulie 2018 HCL cu privire la revocarea HCL nr. 36/2018 şi HCL nr. 41/2018, adpotat de Consiliul Local al comunei Cernat, considerat nelegală.
49/2018 12 iulie 2018 HCL privind modificarea HCL Cernat 25/2013 privind aprobare proiect. Contractului de delegare a gestiunii serv. Publice de salubrizare cu Anexe a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Régió-Kézdi, încheiat cu GOSP-COM. SRL Tg.Secuiesc.
50/2018 12 iulie 2018 HCL privind aprobarea Regulamentului de Serviciu de Salubrizare al comunei Cernat. Revocat
51/2018 12 iulie 2018 HCL privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea lemnului fasonat.
52/2018 4 septembrie 2018 HCL  cu privire la recificarea Bugetului Local pe anul 2018
53/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind revocarea HCL nr.50/2018
54/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea Programului anual şi a anunţului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor , proiectelor culturale din Bugetul comunei  Cernat pe anul 2018 conf. Legii 350/2005
55/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local Cernat, în Consiliul de Administraţie la Şcoala Generală „Végh Antal „din Cernat.
56/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat, judeţul Covasna la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul ”Modernizarea satului românesc”.s
57/2018 4 septembrie 2018 Hotărârea  privind aprobarea devizului general, aprobarea coofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiţiei „Reabilitarea şi extinderea Casei de Cultură din comuna Cernat „.
58/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea devizului general , aprobarea coofinanţării proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente investiţiei „Reabilitarea şi extinderea Şcolii Gimnaziale  Bod Péter „din comuna Cernat, judeţul Covasna.
59/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea lemnului fasonat.
60/2018 4 septembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare a imobilelor care aparţin domeniului public al comueni Cernat.
61/2018 25 septembrie 2018 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei Cernat pe anul 2018.
62/2018 25 septembrie 2018 Hotărâre privind recvocarea HCL nr.60/2018 adpotat de Consiliul Local Cernat.
63/2018 25 septembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea proiectului de Acord de parteneriat încheiat între comuna Cernat, Fundaţia Creştină „Diakonia” şi Şcoala Gimnazială „Végh Antal”din Cernat în vederea finanţării şi implementării în comun a programului ”Centru educaţional şcoală după şcoală „.
64/2018 25 septembrie 2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
65/2018 25 septembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri de gospodărire a localităţiilor a comunei Cernat, judeţul Covasna.
66/2018 25 septembrie 2018 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 54/2018 privind aprobarea programului anual şi a anunţului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a  programelor,proiectelor culturale din bugetul comunei Cernat pe anul 2018, conform Legii 350/2005.
67/2018 3 octombrie 2018 Hotărârea privind aprobarea participării comunei Cernat în programul judeţean pentru sprijinirea Programului ” Şcoală după şcoală”.
68/2018 3 octombrie 2018 Hotărârea privind modificarea HCL nr.25/2013 privind aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare  cu Anexe  a localităţilor membre al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Régió-Kézdi „încheiat cu GOSP-COM SRL Tg.Secuiesc.
69/2018 3 octombrie 2018 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Cernat.
70/2018 3 octombrie 2018 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Cernat, judeţul Covasna la Programul Naţional de Dezvoltare Locală, subprogramul ”Modernizarea satului Românesc”.
71/2018 3 octombrie 2018 Hotărâre privind aprobarea devizului general , aprobarea coofinanţării a proiectului şi aprobarea indicatorilor tehnico-economice aferente investiţiei” Modernizare străzi în comuna Cernat, judeţul Covasna”.
72/2018 3 octombrie 2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei,numărul de personal şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat.
73/2018 3 octombrie 2018 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL Cernat nr. 1/2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul familiei  ocupaţionale”Administraţie” din aparatul propriu al Primăriei şi Cons. Local Cernat, începând cu 01.01.2018.
74/2018 14 noiembrie 2018 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 68/2018.
75/2018 14 noiembrie 2018 Hotărâre privind participarea comunei Cernat, judeţul Covasna , la Programul pentru şcoli al U.E. Şi studiu de piaţă privind produsele din program.
76/2018 14 noiembrie 2018 Proiect de Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al SC GOSP-COM SRL Tg.secuiesc.
77/2018 14 noiembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi a documentelor suport aferent procedurii de atribuire al contractului de furnizare „Achiziţie autocmion echipat pentru gospodărire comunală”comuna Cernat , const. Comisiei de Evaluare , expert coopt.
78/2018 22 noiembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor de prelungire a termenului de valabilitate PUG comuna Cernat.
79/2018 22 noiembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea unor studii, precum şi proiectul Act  adiţional nr.1 la Contract de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna , nr. 128/2017 încheiat între SC ECO- BIHOR şi jud. Covasna.
80/2018 22 noiembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea Organigramei număr de personal şi statul de funcţii nominal al aparatului de specialitae al primarului comunei Cernat.
81/2018 22 noiembrie 2018 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr.1/2018 privind stabilirea salariului  pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului.
82/2018 22 noiembrie 2018 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei Cernat pe anul 2018.
83/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate PUG, comuna Cernat, aprobat prin HCL nr. 19/2001, prelungit prin HCL 5/2013, HCL 52/2015, până la intrare în vigoare  a noului PUG, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
84/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrală de actualizare a imobilului care aparţine comunei Cernat, judeţul Covasna ,având destinaţia Cimitir , satul Albiş.
85/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernat, judeţul Covasna şi însuşirea acesteia.
86/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre pentru  modificarea  HCL nr. 75/2013 privind aprobarea proiectului Contr. de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare cu Anexe a localităţilor membre ale ADI  RÉGIÓ-KÉZDI  încheiat cu GOSP-COM SRL Tg.Secuiesc.
87/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de lucrări de interes local pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează lucrări de interes local ăn cursul anului 2019.
88/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019.
89/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al comunei Cernat pe anul 2018.
90/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind modificarea HCL nr.78/22.11.2018 privind aprobarea iniţierii demersurilor de prelungire a termen de valabilitate PUG comunei Cernat.
91/2018 19 decembrie 2018 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2019
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2019 9 ianuarie 2019 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar la secţiunea de dezvoltare al bugetului local pe anul 2018 comuna Cernat, judeţul Covasna din excedentul anului 2018.
2/2019 9 ianuarie 2019 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar -fonduri externe nerambursabilă  secţiunea dezvoltare (Sursa D) pe anul 2018.
3/2019 9 ianuarie 2019 Hotărâre privind modificarea bugtului şi aprobarea modelului actului adiţional la contractul de lucrări încheiat cu SC .Baumeister SRL nr.3192/15.09.2017, aferent proiectului „Reabilitarea Conacului Farkas „.
4/2019 23 ianuarie 2019 Hotărâre  privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localităţii Cernat judeţul Covasna , pe anul şcolar 2019-2020.
5/2019 23 ianuarie 2019 Hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.88/2018 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale pe anul 2019.
6/2019 23 ianuarie 2019 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administratie” din aparatul de specialitate al Primarului  Comunei Cernat şi a Consiliului Local Cernat, începând cu  1 Ianuarie 2019.
7/2019 23 ianuarie 2019 Hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiective de inventar di patrimoniul Consiliului Local al comunei Cernat.
8/2019 28 februarie 2019 Hotărârea  privind modificarea anexei la HCL Cernat nr.5/2019 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2019.
9/2019 28 februarie 2019 Hotărâre  privind clasificarea ca drum de interes local a unui drum neclasificat care aparţin domeniului public  al comunei Cernat , judeţul Covasna.
10/2019 28 martie 2019 Hotărârea privind aprobarea organigramei, numărul de personal şi statul de funcţii nominal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernat.
11/2019 28 martie 2019 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza D.T.A.C., actualizarea devizului general fază D.T.A.C., aprobat prin HCL nr. 79/2017 şi finanţarea investiţiei „Modernizarea drumuri de interes local in comuna Cernat”.
12/2019 28 martie 2019 Hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a compartimentului de protecţia copilului şi asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cernat şi Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publicişi privaţi la nivelul comunei Cernat , judeţul Covasna pentru perioada 2019-2023.
13/2019 28 martie 2019 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, , a unor cabinete medicale din clădirea dispensarului medical şi cel veterinar , din proprietatea publică a comunei Cernat , judeţul Covasna , pentru desfăşurarea activităţii medicale.
14/2019 28 martie 2019 Hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada de 3 luni . 01.04.2019-30.06.2019. D-ul. consilier Gyergyay Aladár Ştefan.
15/2019 18 aprilie 2019 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Cernat , judeţul Covasna, pe anul 2019.
16/2019 18 aprilie 2019 Hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al comunei Cernat, judeţul Covasna, pe anul 2019.
17/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii social-medical
18/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL 12/2019, referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Compartimentului de protecţia copilului şi asistenţă socială.
19/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind revocarea HCL nr.13/2019.
20/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă cu oferta în plic închis, , a unor cabinete medicale din clădirea dispensarului medical şi cel veterinar , din proprietatea publică a comunei Cernat , judeţul Covasna , pentru desfăşurarea  activităţii medicale.
21/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru „Zona agroindustrială, comuna Cernat , judeţul Covasna”, iniţiator Rákosi János din comuna Cernat. Judeţul Covasna.
22/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind aprobarea documentului de atribuire a contractului „Modernizare de drumuri de interes local în comuna cernat , judeţul Covasna  „,aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online,precum şi desemnarea Comisiei de evaluare şi a expertului cooptat.
23/2019 30 mai 2019 Hotărâre pentru aprobarea nomenclatura stradală din comuna Cernat, judeţul Covasna.
24/2019 30 mai 2019 Hotărâre privind actualizarea structurii de personal din cadrul compartimentelor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, organizat la nivelul comunei Cernat, judeţul Covasna.
25/2019 27 iunie 2019 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici , actualizarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 79/2017 şi finanţarea investiţiei „Reabilitarea clădiri şcolare în comuna Cernat, judeţul Covasna.”
26/2019 27 iunie 2019 Hotărâre privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
27/2019 27 iunie 2019 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Cernat, judeţul Covasna în domeniul privat al acestuia a Podului de lemne, peste pârâul Cernat din strada Füzi, în vederea scoaterii din funcţie şi demolării.
28/2019 27 iunie 2019 Hotărâre privind aprobarea investiţiei „Refacerea pod pe strada Füzi în comuna Cernat, judeţul Covasna „.
29/2019 27 iunie 2019 Hotărâre privind revocarea HCL nr.23/2019.
30/2019 27 iunie 2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni. D-ul consilier Kerekes János.
31/2019 29 iulie 2019 Hotărâre privind aprobarea Programului anual şi a anunţului de participare privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de tineret , cultură şi cult din bugetul Comunei Cernat pe anul 2019, conform Legii nr.350/2005.
32/2019 6 august 2019 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2019.
33/2019 6 august 2019 Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoase ce se poate recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a comunei Cernat, judeţul Covasna.
34/2019 6 august 2019 Hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă şi a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat.
35/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind organizare licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat. Revocat prin HCL 47/2019
36/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2019.
37/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind desemnarea reprezentanţii din Consiliul Local Cernat şi Primăria Cernat, în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială „Végh Antal „din Cernat.
38/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind aprobarea investiţiei „Construire casă mortuară  în comuna Cernat, satul Albis,judeţul Covasna „.
39/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind modificarea Anexei la HCL Cernat nr.21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernat, judeţul Covasna şi însuşirea acesteia. Revocat prin HCL 47/2019
40/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie pentru investiţia „Reabilitarea Conacul Farkas „.
41/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului „Achiziţia publică de servicii de proiectare a Documentaţiei tehnico-economice pentru faza proiect tehnic inclusiv Documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construcţie pentru lucrarea  Reabilitarea Clădiri Şcolare în comuna Cernat, judeţul Covasna”.
42/2019 10 septembrie 2019 Hotărâre pentru alegerea  perşedintelui de şedinţă pentru perioada Octombrie-Decembrie 2019. D-ul consilier Máthe Előd.
43/2019 2 octombrie 2019 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  pentru „Zona agroindustrială, comuna Cernat , judeţul Covasna”, iniţiator Rákosi János din comuna Cernat. Judeţul Covasna. Revocat prin HCL 52/2019
44/2019 2 octombrie 2019 Hotărâre privind pregătirea şi depunerea unui proiect, finanţat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului  şi decontaminare a siturilor poluate istoric.
45/2019 2 octombrie 2019 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului” Refacere Pod pe strada Füzi  în localitatea Cernat, judeţul Covasna” , aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online, precum şi desemnarea Comisiei de evaluare şi a expertului cooptat.
46/2019 7 octombrie 2019 Hotărâre privind aprobarea proiectului de Acord de parteneriat încheiat între Comuna Cernat ,Fundaţia Creştină  „Diakonia „şi  Şcoala Gimnazială „Végh Antal „din comuna Cernat, în vedera finanţării şi implementării în comun a programului ” Centru educaţional Şcoală după şcoală „.
47/2019 7 octombrie 2019 Hotărâre privind revocarea HCL nr.35/2019 şi 39/2019.
48/2019 7 octombrie 2019 Hotărâre privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat.
49/2019 30 octombrie 2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. revocat prin HCL 56/2019.
50/2019 30 octombrie 2019 Hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat fără licitaţie publică având ca obiect darea, cu titlu gratuit , imobilul din domeniul public al comunei Cernat, cuprins în CF 23999  Nr. Top/cad23999. Revocat prin HCL nr.56/2019.
51/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind aprobarea ” Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local „pentru toate persoanele beneficiare de ajutor social, care prestează acţiuni sau lucrări de interes local în cursul anului 2020.
52/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind revocarea HCL nr.21/30.05.2019 şi HCL nr. 43/02.10.2019.
53/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute către comuna Cernat , judeţul Covasna, de numiţii Kocsis Alexandru, Kocsis Ioan, şi Kocsis Andrei, având ca obiect bunuri imobile , teren intravilan situat în comuna Cernat, judeţul Covasna.
54/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind respingerea proiectului de hotărâre privind anularea accesorilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorat bugetului local.
55/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind aprobarea exploatării în regie proprie, din terenul cu vegetaţie forestieră a Primăriei comunei Cernat, 21 mc lemne de foc .
56/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind revocarea HCL nr.49/30.10.2019 şi HCL nr.50/30.10.2019, adpotat de Consiliul Local al  comunei Cernat.
57/2019 20 noiembrie 2019 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
58/2019 16 decembrie 2019 Hotărâre privind modificarea HCL nr.35/2013 cu privire la aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii servicilor publice de salubrizare la ADI ” RÉGIÓ-KÉZDI”şi GOSP-COM Tg.Secuiesc.
59/2019 16 decembrie 2019 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2019.
60/2019 16 decembrie 2019 Hotărâre privind aprobarea PUZ ,”Zona agroindustrială , comuna Cernat, judeţul Covasna”, iniţiator Rákosi János din comuna Cernat.
61/2019 16 decembrie 2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 01.01.2020-31.03.2020. D-ul consilier Füzi István -Levente.
62/2019 27 decembrie 2019 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţăpentru şedinţa de astăzi, respectiv pentru data 27.12.2019.
63/2019 27 decembrie 2019 Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020.
64/2019 27 decembrie 2019 Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local pe anul 2019.
2020
HCL nr Data Conținutul pe scurt a hotărârii Obs.
1/2020 9 ianuarie 2020 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar secţiunii dezvoltare pe anul 2019 din excendentul bugetar 2019.(2.030.847,65 lei).
2/2020 29 ianuarie 2020 Hootărâre privind aprobarea unor studii, precum şi proiectul Actului adiţional nr.3. la Contractul de delegare a gestiunii serviciului transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între judeţul Covasna şi Societatea S.C. ECO BIHOR.
3/2020 29 ianuarie 2020 Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare al localitâţii Cernat, judeţul Covasna, pe anul şcolar 2020-2021.
4/2020 29 ianuarie 2020 Hotărâre cu privire la ” MODIFICARE PUZ ZONĂ AGROINDUSTRIALĂ proiect nr.12/2008″ din comuna Cernat, judeţul Covasna.
5/2020 29 ianuarie 2020 Hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cernat şi Consiliul Local Cernat, începând cu 1 Ianuarie 2020.
6/2020 29 ianuarie 2020 Hotărâre privind aprobarea  amenajamentele pastorale valabile pentru toate pajiştele permanente aflate pe Unitatea Administrativ-Teritorială Cernat, judeţul Covasna.
7/2020 29 ianuarie 2020 Hotărâre cu privire la revocarea Raportului informării şi consultării publicului pentru PUZ „Zona agroindustrială, comuna Cernat „iniţiator Rákosi János din Cernat, judeţul Covasna.
8/2020 29 ianuarie 2020 Hotărâre privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru Planul Urbanistic Zonal, pentru”Zona agroindustrială în comuna Cernat, judeţul Covasna. „
9/2020 14 februarie 2020 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Cernat, Județul Covasna pe anul 2020
10/2020 14 februarie 2020 Hotărâre privind indexarea nivelurile impozitelor și taxelor locale precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020,  cu rata inflației aferent anului 2018 de 4,6%
11/2020 14 februarie 2020 Hotărâre privind marcarea materialului lemnos din domeniul public al comunei Cernat, dealungul DC-6 km 0+400 – 0+600, și exploatarea în regie proprie, din terenul cu vegetație forestieră a Primăriei comunei Cernat amplasat în afara fondului forestier, lemne de foc pentru nevoi proprii
12/2020 30 martie 2020 Hotărâre privind aderarea comunei Cernat, județul Covasna la Asociaația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”
13/2020 30 martie 2020 Horărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
14/2020 30 martie 2020 Hotărâre cu privire la modificarea art. 1 la  HCL Cernat nr. 10/2020  privind idexarea nivelurile impozitelor şi taxelor locale, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020, cu rata inflației aferent anului 2018 de 4,6%
15/2020 30 martie 2020 Hotărâre privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din fond forestier proprietate publică a comunei Cernat
16/2020 30 martie 2020 Hotărâre cu privire la modificarea art. 5 la  HCL Cernat nr. 20/2015  privind aprobarea participării comunei Cernat, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară CERNAT-DALNIC.
17/2020 30 martie 2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
18/2020 30 aprilie 2020 Hotărâre privind acordarea facilități fiscale solicitat de cooperativa agricolă ”FERMA CERNAT SRL”, înființat în baza Legii nr. 566/2004.
19/2020 30 aprilie 2020 Hotărâre cu privire la modificarea art. 1 la  HCL Cernat nr. 15/2020  privind aprobarea prețului de referință și a modului de valorificare a masei lemnoase exploatat din fondul forestier proprietatea publică a comunei Cernat
20/2020 30 aprilie 2020 Hotărâre cu privire la modificarea art. 3 la  HCL Cernat nr. 17/2019  privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii social-medical
21/2020 29 mai 2020 Hotărâre cu privire la aprobarea nomenclaturii stradale în comuna Cernat jud.Covasna
22/2020 29 mai 2020 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, actualizarea devizului general, și finanțarea investiției ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Cernat județul Covasna”faza achiziții publice
23/2020 29 mai 2020 Hotărâre privind aprobarea organigramei, numărul de personal și statul de funcții nominal al aparatului de specialitate al primarului comunei Cernat județul Covasna
24/2020 29 mai 2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
25/2020 29 mai 2020 Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului “Achiziție publică de execuție lucrări în cadrul investiției REABILITARE CLADIRI ȘCOLARE ÎN COMUNA CERNAT, JUDEȚUL COVASNA”, aprobarea aplicării procedurii simplificate, varianta online, precum și desemnarea Comisiei de evaluare și a expertului cooptat
26/2020 29 mai 2020 Hotărâre cu privire la modificarea anexei la HCL nr.5/29.01.2020, privind stabilirea salariului de bază ale funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, din cadrul familiei ocupaționale ”Adminiatrație”, începănd cu 01.06.2020.
27/2020 29 mai 2020 Hotărâre cu privire la aprobarea PUZ ”Depozit Produse Agricole” din comuna Cernat jud.Covasna
28/2020 24 iunie 2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
29/2020 24 iunie 2020 Hotărâre cu privire la revocarea Deciziei nr. 60/02.09.1989 adoptat de Consiliul Popular al comunei Cernat, privind atribuirea în folosință pe durata existenței construcțiilor teren de construcție din proprietatea publică al comunei Cernat, în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974.
30/2020 24 iunie 2020 Hotărâre cu privire la modificarea anexelor  la  HCL Cernat nr. 21/2020  privind aprobarea nomenclaturii stradale din comuna Cernat județul Covasna
31/2020 24 iunie 2020 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
32/2020 30 iulie 2020 Hotărâre privind aprobarea Master Planului atualizat pentru sectorul de apă și apă uzată din județul Covasna
33/2020 30 iulie 2020 Hotărâre asupra proiectului de hotărăre cu privire la modificarea art. 4 alin. (2) la  HCL Cernat nr. 20/2015  privind aprobarea participării comunei  Cernat în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară CERNAT – DALNIC
34/2020 30 iulie 2020 Hotărârea privind marcarea materialului lemnos din pădurea comunei Cernat și exploatarea matrerialului lemnos pentru nevoi proprii
35/2020 30 iulie 2020 Hotărârea privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Cernat
36/2020 30 iulie 2020 Hotărârea privind aprobarea Programului anual și a anunțului de participare privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor sportive și de tineret, cultură și cult din bugetul Comunei Cernat pe anul 2020, conform Legii nr. 350/2005
37/2020 30 iulie 2020 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
38/2020 17 septembrie 2020 Hotărârea privind modificarea și completarea tabelului cuprins în art. 16 alin. 1 al Contractul de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 1/10.06.2013, aprobat prin HCL Cernat nr. 25/2013
39/2020 17 septembrie 2020 Hotărârea privind modificarea Actului Constitutiv al SC GOSP-COM SRL prin modificarea art. II pct. 2 din HCL nr. 30/2017
40/2020 17 septembrie 2020 Hotărârea privind aprobarea  Contractul de parteneriat încheiat între Comuna Cernat, Fundația Creștină ”Diakonia” și școala Gimnazială ”Végh Antal” din comuna Cernat în vederea finanțării și implementării în comun a programului ”Centru educațional școală după școală
41/2020 17 septembrie 2020 Hotărârea privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
42/2020 17 septembrie 2020 Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român, în domeniul privat al comunei Cernat și în administrarea Consiliului Local Cernat, a terenului în suprafață de 18.794 mp, situat în intravilanul localității Cernat, județul Covasna