joi, 27 august 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

Începand cu data de 25 august 2020, Primăria Comunei Cernat demarează actiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădinița), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minim acordate familiei acestora, beneficiază  în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de material școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respective reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

– să aibă domiciliul/reședinta pe raza comunei Cernat;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei pentru copiii înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 284 lei lei pentru copiii înscriși în învățământul de stat preșcolar;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădinița sau școala.

Pentru anul școlar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 26.08.2020 – 04.09.2020 la primăriei comunei Cernat,  însoțite de următoarele actele doveditoare:

  • acte de identitate ale părinților /repezentantului legal (copie);
  • documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal în copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotarârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;
  • certificatele de natere ale copiilor copie; – dovada înscrierii la grădiniță/școală;
  • certificat de deces părinte (unde este cazul) copie ;
  • acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organelle fiscal sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
  • hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventive pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componeța familiei (după caz).

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Primăriei comunei Cernat tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) 0.U.G. nr. 133/2020, aceste personae având obligația să depunî doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădinița/școala pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realize în perioada 07.09.2020 – 10.09.2020, urmând ca Primăria comunei Cernat să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Judetului Covasna până la data de 11.09.2020, ora 12,00.

Primăria comunei Cernat are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Institutiei Prefectului Judetului Covasna, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferenta unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoana, odata cu distribuirea tichetului .

De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele: 0267-367 501.

About the author