Versenyvizsga hirdetés

0

Csernáton Község Helyi Tanácsa és Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet a következő állásra:

Turisztikai idegenvezető

 

A versenyvizsgákon való részvételhez a jelentkezőknek a 286/2011-es Kormányzati Határozat 3. pontjában leírt kötelező feltételek mellett a következő speciális feltételeknek kell eleget tenniük:

– Középfokú végzettség és nemzeti/nemzetközi idegenvezetői, turisztikai oklevél;

– Középfokú számítógépes ismeretek (Word, Excel,Windows);

– román, es angol nyelv ismerete;

– a magyar nyelv ismerete az újraközölt és módosított 215/2001-es törvény 76. cikkelye értelmében.

A jelentkezési iratcsomót 2017. november 3.-ig, 1500 óráig lehet leadni a csernátoni polgármesteri hivatal székhelyén, Csernátonba a 456 szám alatt.

Írásbeli vizsga 2017. november 13-án 1000 órakor, szóbeli vizsga 2017. november 15-én 1000 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén.

A vizsga iratcsomóba szükséges íratok es a könyvészeti anyagok listái a székhelyen vannak kifüggesztve.

Érdeklődni munkanapokon, 800 -1600 óra között, a csernátoni polgármesteri hivatal székhelyén vagy a 0267-367501-es telefonszámon.

ANUNȚUL PRIVIND CONCURSUL

pentru ocuparea postului vacant la nivelul administrației publice locale Comuna Cernat din județul Covasna

 

Litera A.

Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1

Structurile în cadrul cărora se afla postul:

 1. Compartimentul turist agrement al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cernat;

 

Denumirea postului pentru care se organizează concursul si principalele cerințe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fisa postului:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Lângă condițiile generale pentru ocuparea posturilor contractuale vacante candidații trebuie să îndeplinească și condiții specifice după cum urmează

 

 1. Cerințele specifice pentru ocuparea postului de Referent în cadrul Compartimentului turist agrement sunt:
 • studii de specialitate : absolvent al unei cursuri atestate cu profil de ghid național/internațional de
 • cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : – cunoștințe de operare la calculator la nivel mediu;
 • limbi straine (necesitate si grad de cunoaștere) : – doua limbi străine ( maghiara, engleza preferabila)
 • abilitati, calitati si aptitudini necesare : abilitate de a lucra independent.

 

Litera B.

Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs:

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 5. e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 6. f) curriculum vitae;
 7. g) alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

In cazul neprezentarii cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

 

Data-limita si ora pana la care se pot depune dosarele de concurs: 03.11.2017, orele 1500

 

Locul unde se depun dosarele de concurs inclusiv desfășurarea concursului:

Sediul: Comuna Cernat, nr. 456, C.P. 527070, judetul Covasna

Persoana de contact: Kópis Csilla-Bea , Tel: 0267367501

Desfasurarea concursului va avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus menționat la data de 13.11.2017  ora 1000 pentru ocuparea postului de referent la Compartimentul turist agrement, și o probă orală tot la sediul sus menționat pe data de 15.09.2017, ora 1000.

Litera C.

Conditii generale si specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:

Candidații vor fi selectați după depunerea si verificarea dosarelor de înscriere. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea “admis” sau “respins”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul Comunei Cernat, nr.456, C.P. 527070, judetul Covasna.

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupa cum urmeaza:

 1. a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
 2. b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Candidatul cu cel mai mare punctaj obtinut va fi selectat pentru ocuparea postului publicat.

 

Litera D.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora:

 

Probele de concurs vor fi urmatoarele:

O proba scrisă și un iterviu.

 

Litera E.

Bibliografia:

 

 1. BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului de referent la Compartimentul turist agreement în cadrul aparatului de specialitate al primarului

 

 1. LEGE 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată, Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 2. ORDONANŢĂ 107 din 30 iulie 1999    *** Republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice;
 3. ORDONANŢĂ 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
 4. ORDIN 637 din  1 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism;
 5. ORDIN nr. 1.096 din 3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistica.

 

Cernat,  16 octombrie 2017

 

Viceprimar

Fabian Sandor